Novinky

TZ - AHR ČR vyzvala politiky k podpoře cestovního ruchu

Napsal/a Artao | 16.10.2013
Tiskové zprávy

TISKOVÁ ZPRÁVA

V Praze 15. října 2013

AHR ČR vyzvala politiky k větší podpoře cestovního ruchu

Asociace hotelů a restaurací České republiky (AHR ČR) vyzvala dopisem všechny politické strany, které mají podle veřejných průzkumů šanci uspět v předčasných volbách do Parlamentu Poslanecké sněmovny ČR, aby věnovaly pozornost cestovnímu ruchu. Zároveň je požádala o vyjádření k některým stanoviskům. Odpovědi zašle ještě před volbami podnikatelům a pracovníkům v pohostinství. AHR ČR reprezentuje 1120 členů z řad provozovatelů a majitelů ubytovacích zařízení a restaurací s celkovým počtem přes 58 000 zaměstnanců a téměř 60 000 hotelových pokojů.

Cílem této akce je jednak informovat členy před volbami o vůli jednotlivých politických stran věnovat větší pozornost cestovnímu ruchu a v neposlední řadě získat konkrétní stanoviska k návrhům AHR ČR, na jejichž základě budeme po volbách požadovat jejich plnění.“ Řekl k této iniciativě prezident AHR ČR, Václav Stárek. Cestovnímu ruchu je stále přikládána našimi politiky nedostatečná pozornost, přestože je významným zdrojem pracovních příležitostí a to i v oblastech, které nemají mnoho jiných možností zaměstnanosti. Navíc, podle studie KPMG, z každé stokoruny, utracené turistou v ČR, stát získává na odvodech 41,- Kč. Lze tedy tvrdit, že cestovní ruch je velmi významným a efektivním generátorem příjmů pro státní rozpočet.

AHR ČR shrnuje základní problémy v podnikání v oboru hotelnictví a gastronomie do třech základních oblastí:

Rovné podmínky v podnikání:

  1. Je nutné zefektivnit výběr daní, jejichž zvyšování až dosud dopadá pouze na poctivé podnikatele – navrhujeme snížení hranice pro povinnou registraci k plátcovství DPH na 500 tis. Kč v tržbách za 12 po sobě jdoucích měsíců.
  2. Podporujeme zavedení povinných registračních pokladen.
  3. Zvážení současné struktury DPH – zachování dvou sazeb a převedení pokrmů v restauracích do snížené sazby. Jako jediný obor má stravování na vstupu sníženou sazbu a na výstupu sazbu základní, takže se daní čistá lidská práce.
  4. Prodej přes ulici (Take away) ve stravování spadá do snížené sazby, zatímco pokrmy v restauraci do základní. Také tato nelogická diskrepance by měla být odstraněna, neboť vede pouze ke snižování výběru daní a nerovným podmínkám na trhu.
  5. Omezení komerčního podnikání státem dotovaných zařízení – např. jídelny, které zároveň prodávají pokrmy za dumpingové ceny například firmám, aniž by musely v cenách zohlednit své investice.

2) Koncepční podpora cestovního ruchu

  1. Dokončit přípravu zákona o cestovním ruchu tak, aby byl vyvážený poměr mezi pravomocemi krajů a státu, ale zároveň dán zákonný rámec pro koncepční plánování rozvoje cestovního ruchu. Jednotlivé koncepce na krajské a národní úrovni by měly mít jasnou návaznost.
  2. Zajistit, aby část finančních prostředků, která je generována turisty, například z místních poplatků, byla efektivně vynakládána na podporu cestovního ruchu v místě, kde byla odváděna.
  3. Uvolnit dostatečné prostředky pro podporu cestovního ruchu na národní úrovni – například prostřednictvím agentury CzechTourism.

3) Ochrana zákazníka a zvyšování kvality služeb

  1. Zavedení povinné klasifikace ubytovacích zařízení (hvězdičkování) podle evropské normy Hotelstars Union (která u nás již funguje na dobrovolné bázi). V současné době jsou hotely označovány na základě rozhodnutí investora nebo provozovatele, aniž by často splňovaly základní předpoklady rozsahu služeb a vybavenosti v dané třídě.
  2. Zavedení přísnějších pravidel pro udělování licencí, například pro podniky prodávající alkoholické nápoje. Nově vzniklé licence získá každý, alkohol je možné prodávat i v trafikách a stáncích, aniž by například zákazník obdržel doklad o koupi. Licence by měly být přidělovány za podmínky, že podnikatel bude mít registrační pokladnu a bude plátcem DPH.

AHR ČR je zároveň připravena případné změny podpořit konkrétními informacemi a studiemi přímo z praxe a spolupodílet se na jejich připomínkování.

Kontakt: ing. Václav Stárek, GSM +420 602 765 632, e-mail: starek@ahrcr.cz


Staňte se členem Asociace hotelů a restaurací České republiky
CHCI SE STÁT ČLENEM

Chcete ušetřit na poplatcích OSA a Intergram? Chcete, aby Vaše ubytovací  a stravovací zařízení hrála první ligu? Chcete mít možnost připomínkovat zákony, jež ovlivňují Vaše podnikání? Potřebujete přihrát více klientů a více zviditelnit Vaše zařízení? Nechcete ztrácet čas vyhledáváním všech nových předpisů a zákonů? Chcete získat novou inspiraci a zkušenosti od svých kolegů?