Novinky

Dopis vedení ČRo ve věci plateb za hotelové pokje

Napsal/a Artao | 15.7.2013
Naše stanoviska

Mgr. art. Peter Duhan

generální ředitel

ČESKÝ ROZHLAS

Vinohradská 12

120 99  Praha 2

 

V Praze dne 10. července 2013

Věc: požadavek ČRo na platbu poplatků za hotelové TV přístroje

 

Vážený pane generální řediteli,

dovolujeme si Vás oslovit jménem Asociace hotelů a restaurací České republiky, která reprezentuje obor hotelnictví a gastronomie a zastupuje momentálně členskou základnu s celkovou kapacitou 56 000 hotelových pokojů.

V letošním roce se na nás obracejí naši členové s žádostí o radu a případně vyvolání jednání ve věci rozhlasových poplatků za TV přístroje, které jsou umístěny na hotelových pokojích. Podle našich dostupných informací vyžaduje nyní Český rozhlas úhradu poplatků za TV přístroje u všech ubytovacích zařízení plošně s tím, že s plným zavedením digitálního přenosu mohou být tyto přístroje využívány také k šíření rozhlasového vysílání. Bohužel i v případech, kdy hosté na pokojích nemají rozhlasové stanice naladěny a přístroje se k tomu přenosu nevyužívají. Tento požadavek výrazně zvyšuje náklady na hotelové TV přístroje, aniž by přinášel vyšší finanční příjmy z pronájmu pokojů.

V  této souvislosti bychom rádi otevřeli diskusi nejprve s vedením Českého rozhlasu, ve snaze dosáhnout oboustranně akceptovatelného řešení.

Shrňme, že současná právní úprava ukládá povinnost právnickým osobám platit rozhlasový poplatek za každé zařízení způsobilé k příjmu rozhlasového vysílání bez ohledu na to, zda se jedná o vysílání šířené analogově nebo digitálně. Výslovně je upravena povinnost platit zároveň rozhlasový i televizní poplatek u přístrojů umožňujících příjem rozhlasového i televizního vysílání.

Předně je třeba pozastavit se nad široce pojatou definicí zařízení způsobilých přijímat rozhlasové resp. televizní vysílání a především bezvýjimečnou povinností platit obojí poplatky za televizní přístroje vybavené DVB-T tunerem nebo připojené na set-top-box bez ohledu na účel, s jakým bylo zařízení pořízeno a je provozováno. Stávající legislativa byla přijata v době, kdy běžné televizní zařízení nebylo způsobilé k příjmu rozhlasového vysílání. V souvislosti s přechodem na digitální šíření televizního a rozhlasového vysílání bylo nutno k zachování využitelnosti televizního přístroje k němu připojit set-top-box, případně zakoupit nový televizní přístroj s integrovaným DVB-T tunerem, které však nově umožňovaly příjem digitálního rozhlasového vysílání, aniž by dosavadní majitel nebo uživatel televizního zařízení měl na výběr, zda o příjem rozhlasového vysílání vůbec stojí. Jinými slovy, k zachování funkčního příjmu televizního vysílání je v současnosti z technologického hlediska vnuceno majitelům nebo uživatelům televizních přístrojů stát se poplatníky rozhlasového poplatku bez ohledu na účel pořízení a skutečný způsob využití televizního zařízení. Zákonodárce takovou úpravou ukládá adresátům normy povinnost, o jejíž legitimnosti vzhledem k výše uvedenému lze důvodně pochybovat.

Výrazným argumentem proti stávající zákonné koncepci poplatků za rozhlasové a televizní vysílání je také její potenciální diskriminační povaha vůči fyzickým osobám podnikatelům a právnickým osobám, které podnikají v oblastech spojených s využíváním televizních přístrojů, tedy, mimo jiné, jde především o podnikatele poskytující ubytovací služby v cestovním ruchu, neboť televizní přístroj patří v současnosti k standardnímu vybavení hotelového pokoje. Za nešťastně zvolené se jeví zvláště kritérium výše poplatků odvíjející se od počtu přístrojů ve vlastnictví nebo užívání podnikatele, které žádným způsobem nezohledňuje reálnou ekonomickou sílu a společenskou pozici tohoto subjektu. Ta by podle konceptu poplatkové politiky měla být kritériem příspěvků na financování veřejné služby ČRo a ČT. Stávající právní stav v zásadě paradoxně finančně penalizuje ty subjekty, které mají možnost poskytovat informace veřejné služby většímu okruhu diváků. Argumentace, že právě taková okolnost má odůvodňovat vyšší poplatkové zatížení pro ubytovací zařízení není opodstatněná s ohledem na to, že racionální motivací klienta hotelového zařízení je zájem o poskytnutí ubytovací služby nikoliv užívání televizního nebo rozhlasového přijímače.

Domníváme se, že stávající stav nereflektuje dostatečně současnou technologickou realitu, pokud jde o zařízení způsobilá příjmu rozhlasového a televizního vysílání, v souvislosti s poplatkovou povinností. Současný požadavek a způsob zpoplatnění neúměrně a neopodstatněně zatěžuje především podnikatele v cestovním ruchu.

Vážený pane generální řediteli, navrhujeme zorganizovat v této záležitosti krátkou pracovní schůzku, kde bychom si vzájemně vyměnili svá stanoviska a případně zvolili další postup v této záležitosti. Jsme si vědomi toho, že poplatky jsou pro veřejnoprávní média důležitým zdrojem příjmů. Na druhou stranu jsme přesvědčeni, že není možné zvyšovat finanční zátěž podnikatelů pouze na základě nových technologií, aniž by jim byla dána možnost jakékoli jiné volby.

Předem děkuji za Vaši laskavou odpověď.

S pozdravem

 

 

Ing. Václav Stárek

prezident AHR ČR

 

Staňte se členem Asociace hotelů a restaurací České republiky
CHCI SE STÁT ČLENEM

Chcete ušetřit na poplatcích OSA a Intergram? Chcete, aby Vaše ubytovací  a stravovací zařízení hrála první ligu? Chcete mít možnost připomínkovat zákony, jež ovlivňují Vaše podnikání? Potřebujete přihrát více klientů a více zviditelnit Vaše zařízení? Nechcete ztrácet čas vyhledáváním všech nových předpisů a zákonů? Chcete získat novou inspiraci a zkušenosti od svých kolegů?