Novinky

Dopis živnostenským úřadům ve věci ubytování v soukromí

Napsal/a Klára Stárek Zachariášová | 24.6.2015
Naše stanoviska

Městský úřad …

odbor Obecní živnostenský úřad

…….

 

doporučeně s dodejkou

 

V Praze dne [•]

 

Věc:                žádost o poskytnutí informací

 

Identifikace žadatele:

 

Název subjektu:          Asociace hotelů a restaurací České republiky o.s.

IČO:                            00549436

sídlo:                           Revoluční 762/13, Staré Město, 110 00 Praha

sp. zn.:                        L 68 vedená u Městského soudu v Praze

kontaktní osoba:         Ing.Klára Stárek Zachariášová

e-mail:                         zachariasova@ahrcr.cz

 

 

 

Vážení,

 

obracíme se na Vás jakožto profesní organizace sdružující majitele a provozovatele ubytovacích zařízení, restaurací a škol na území České republiky. Asociace hotelů a restaurací České republiky, o.s. v rámci všeobecné podpory svých členů zajišťuje v souladu se svými stanovami zejména následující činnosti:

  •          zastupuje, prosazuje, obhajuje a ochraňuje na národní i mezinárodní úrovni zájmy členů AHR ČR ve styku a v jednání s vládními, nevládními a jinými organizacemi a ve vazbě na tvorbu zákonných norem a standardů;
  •          usiluje o vytváření vhodných vnějších ekonomických podmínek pro rozvoj konkurenceschopnosti oboru;
  •          shromažďuje, analyzuje, zpracovává a zpřístupňuje svým členům informace, doporučení, důležité poznatky a zkušenosti z oboru pohostinství a domácího i mezinárodního cestovního ruchu a popularizuje a rozšiřuje je tak, aby mohly být účelně využívány v praxi;
  •          poskytuje informační, analytické, konzultační, právní, poradenské a další služby v rámci možností AHR ČR a stanoveného rozsahu;
  •          zajišťuje informační servis a hájení práv svých členů.

Z výše uvedených důvodů se na vás obracíme s žádostí o spolupráci a poskytnutí níže specifikovaných informací.

 

S ohledem na uvedené vymezení činnosti Asociace hotelů a restaurací České republiky, o.s. jsme od některých našich členů obdrželi informace o tom, že podle jejich názoru může v některých případech docházet k provozování podnikatelské činnosti, zejména k provozování hostinské činnosti a ubytovacích služeb v rámci tzv. „ubytování v soukromí“, tedy fenoménu, který se každoročně zvětšuje.. Jsme si vědomi toho, že tato podnikatelská činnost je naprosto v souladu s českou legislativou za předpokladu, že jsou splněny všechny podmínky pro její výkon.  

Tímto si vás tímto dovolujeme ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů požádat o některé níže uvedené informace.

V této souvislosti požadujeme především následující informace:

  1.       sdělení počtu Vámi zaznamenaných objektů provozující na základě živnostenského oprávnění na „ubytovací služby“ a/nebo „hostinskou činnost“ služby tzv. „ubytování v soukromí, které své zákonné povinnosti podle (tj. ty, které splnili svou zákonnou ohlašovací povinnost podle §17 odst. 3 zákona č.455/1991 Sb., živnostenského zákona)  (dále jen „zákonná povinnost“), za uplynulý rok 2014 a za poslední období roku 2015
  2.       sdělení počtu Vámi zaznamenaných subjektů, které byly kontrolovány za rok 2014 a za první čtvrtletí roku 2015 (viz živnostenská kontrola);
  3.       sdělení, jakým způsobem provádí Váš úřad dohled nad dodržováním předmětné zákonné povinnosti;
  4.       sdělení, kolik osob se zabývá kontrolou a dozorem nad plněním zákonné povinnosti, tedy ve vztahu k předmětnému živnostenskému oprávnění;
  5.       sdělení, jaké sankce a v jaké struktuře a počtu ukládáte živnostníkům/právnickým osobám při zjištění nesplnění zákonné povinnosti (případně rozmezí do jaké výše je sankcionujete) a kolik sankcí (včetně struktury a výše) jste udělili v roce 2014 a v prvním čtvrtletí roku 2015.

Výše uvedené informace budou využity výlučně za účelem naplnění úkolů a cílů našeho spolku.

V případě potřeby doplnění nebo specifikace této žádosti nás kontaktujte.

Předem děkuji za spolupráci.

S pozdravem

 

 

Ing. Václav Stárek

prezident Asociace hotelů a restaurací České republiky o.s.

 

Staňte se členem Asociace hotelů a restaurací České republiky
CHCI SE STÁT ČLENEM

Chcete ušetřit na poplatcích OSA a Intergram? Chcete, aby Vaše ubytovací  a stravovací zařízení hrála první ligu? Chcete mít možnost připomínkovat zákony, jež ovlivňují Vaše podnikání? Potřebujete přihrát více klientů a více zviditelnit Vaše zařízení? Nechcete ztrácet čas vyhledáváním všech nových předpisů a zákonů? Chcete získat novou inspiraci a zkušenosti od svých kolegů?