Novinky

Hotrec: Souhrn obsahu zprávy EP na téma spolupracující ekonomiky

Napsal/a Klára Stárek Zachariášová | 16.6.2017
Naše stanoviska

D-0617-137-DM

 

Souhrn obsahu zprávy EP na téma spolupracující ekonomiky

 

Dne 15. června 2017 přijal Evropský parlament při svém plenárním zasedání zprávu vypracovanou z vlastního podnětu věnující se tématu spolupracující ekonomiky. Evropský parlament hovoří o spolupracující ekonomice jako o nové formě hospodářství, která má být podporována, nicméně zároveň zdůrazňuje význam zajišťování rovných podmínek, zejména pak nutnost zajištění odpovídající ochrany spotřebitelů.

 

Parlament uvádí, že „pokud se spolupracující ekonomika rozvíjí zodpovědně, vytváří významné příležitosti pro občany i spotřebitele“. Parlament zároveň uznává, že ekonomika založená na spolupráci může mít významný dopad na dlouhodobě zavedené regulované obchodní modely v mnoha strategických odvětvích, jako jsou například odvětví ubytování či restaurační odvětví. Poslanci EP kladou důraz na to, že je důležité zajistit vysokou úroveň ochrany spotřebitelů a plně dodržovat práva pracovníků, jakož i zajistit dodržování daňových předpisů. EP se také domnívá, že vytvoření rovných podmínek je nezbytným předpokladem vzkvétající spolupracující ekonomiky v EU.

 

Požadavky na přístup na trh musejí být vždy nezbytné, odůvodněné a přiměřené. Rozdíl mezi profesionálními poskytovateli a soukromými osobami je nutné zahrnout mezi další dobře definovaná kritéria, přičemž na soukromé osoby se sice mají klást mírnější požadavky, avšak musejí zároveň zaručovat vysokou úroveň ochrany spotřebitele.

 

Pokud jde o hospodářskou soutěž s „regulovanou“ ekonomikou, Evropský parlament silně doporučuje zajišťování rovných podmínek pro srovnatelné kategorie poskytovatelů služeb a vyzývá k odstranění zbytečné regulační zátěže i neoprávněných požadavků na přístup na trh kladených na všechny provozovatele obchodních činností.

 

Jak již bylo uvedeno výše, ochrana spotřebitelů je pro EP důležitá. Poslanci EP vyzývají k tomu, aby byly podniknuty kroky k zajištění trvalého dodržování pravidel ochrany spotřebitelů ze strany příležitostných poskytovatelů služeb stejným nebo srovnatelným způsobem jako je tomu u profesionálních poskytovatelů. Zpráva rovněž požaduje jasnější specifikaci ochranných nástrojů, které spotřebitelé mohou využívat v případě sporů, a vyzývá platformy k tomu, aby zavedly účinné systémy pro postupování v případě stížností a řešení sporů.

 

Pokud se týče platforem, EP vyzývá Komisi k tomu, aby objasnila režimy odpovědnosti spolupracujících platforem zejména s ohledem na směrnici o elektronickém obchodování (E-Commerce Directive) s cílem podporovat zodpovědné chování. Poslanci také poukazují na to, že schopnost samoregulace platforem (např. prostřednictvím tzv. „reputačních“ systémů) nenahrazuje nutnost existence stávajících pravidel či případných dalších pravidel.

 

Zpráva vyzývá Komisi k tomu, aby podporovala rovné podmínky pro hospodářskou soutěž ve srovnatelných službách. EP rovněž zdůrazňuje potřebu řádného dodržování daňových předpisů a podtrhuje význam spolupráce platforem se státními orgány při výběru daní. Poslanci také souhlasí s tím, že by se podobné daňové povinnosti měly vztahovat na organizace, které poskytují srovnatelné služby, ať již v rámci tradiční či spolupracující ekonomiky.

 

EP rovněž uznává, že národní / místní orgány mají prostor pro manévrování při přijímání konkrétních kontextových opatření s cílem plnit jasně stanovené cíle veřejného zájmu na základě přiměřených opatření. Současně však odsuzuje takové předpisy, které některé orgány ukládají ve snaze omezovat nabídku turistického ubytování poskytovanou spolupracující ekonomikou.

 

Pokud jde o přístupnost, zpráva rovněž vyzývá k bezbariérové ​​přístupnosti, jež má zajistit, aby také starší osoby a jednotlivci se zdravotním postižením měli zajištěn přístup k různým zdrojům, které spolupracující ekonomika dává k dispozici.

 

 

*  *  *

Staňte se členem Asociace hotelů a restaurací České republiky
CHCI SE STÁT ČLENEM

Chcete ušetřit na poplatcích OSA a Intergram? Chcete, aby Vaše ubytovací  a stravovací zařízení hrála první ligu? Chcete mít možnost připomínkovat zákony, jež ovlivňují Vaše podnikání? Potřebujete přihrát více klientů a více zviditelnit Vaše zařízení? Nechcete ztrácet čas vyhledáváním všech nových předpisů a zákonů? Chcete získat novou inspiraci a zkušenosti od svých kolegů?