Novinky

Lobujeme za Vás!

Napsal/a Administrátor | 20.10.2014
Zpravodaj

Novela autorského zákona respektuje obsazenost hotelových pokojů!

Sdělujeme, že po několikaměsíčních jednáních s poslanci a senátory se podařilo prosadit do novely autorského zákona parametr obsazenosti hotelových pokojů. Poslanecká sněmovna schválila v úterý 23.9. novelu autorského zákona, která byla vrácena Senátem s naším pozměnovacím návrhem, podle něhož jsou kolektivní správci povinni ve svých cenách za hotelové pokoje dodržet nejen maximální sazby za pokoj, ale také zohlednit v cenách obsazenost daného ubytovacího zařízení. Považujeme tuto skutečnost za další významný úspěch v naší dlouholeté snaze vytvořit spravedlivé podmínky pro uživatele autorských děl. Více informací naleznete ve zpravodaji AHR Forum, který vyjde v říjnu.

Změna zákona o registraci cizinců

Na základě jednání AHR ČR s Ředitelstvím Cizinecké policie je připraven návrh úpravy Ubytovací knihy oznamování pobytu cizince ubytovatelem. Dochází tak zde k redukci počtu údajů uvedených v přihlašovacím tiskopisu pro jejich nadbytečnost a přispění ke sjednocení údajů uvedených v přihlašovacím tiskopisu a v ubytovací knize. Oproti stávající úpravě je nově explicitně připuštěna možnost vést domovní knihu též ve formě souboru chronologicky, přehledně a srozumitelně vedených dokumentů, které cizinec osobně podepsal v rámci hlášení místa pobytu u ubytovatele, neboť je nově připuštěna možnost, aby cizinec u ubytovatele nemusel vyplňovat pouze přihlašovací tiskopis, ale tento může být nahrazen obdobným dokumentem, který obsahuje stejné údaje. Tím se ubytovatelům nově dává možnost využít svých vlastních „formulářů“, pokud budou obsahovat potřebné údaje a budou podepsány cizincem. Zůstává povinná doba 6 let pro uchování domovní knihy a listinných dokumentů podepsaných cizincem, obsahující údaje v rozsahu přihlašovacího tiskopisu. Oznámení ubytování vychází ze stávající právní úpravy stran způsobů oznámení ubytování. Ubytovatel oznamuje ubytování předložením přihlašovacího tiskopisu nebo též nově předložením stejnopisu dokumentu podepsaného cizince. Druhým způsobem oznamování zůstává digitalizovaná podoba oznamování ubytování, která je nově zpřesněna na formu oznamování formou dálkového přístupu přímým vyplněním elektronického formuláře s využitím internetové aplikace s uznávaným elektronickým podpisem. S ohledem na skutečnost, že informace o ubytování cizince je jedinou informací o pobytu cizince na území ČR, kterou mohou orgány veřejné moci využít, je nezbytné, aby takové údaje byly k dispozici co nejdříve. Takový požadavek nejlépe splňuje digitální přenos údajů od ubytovatele k orgánům cizinecké policie. Webové stránky Ředitelství služby cizinecké policie umožňují ubytovatelům nepřetržité oznamování ubytovaných cizinců stávající způsob vkládání údajů o ubytovaných cizincích do informačního systému cizinců. Tento systém oznamování ubytování je navržen jako povinný pro ubytovatele, jejichž předmětem podnikatelské činnosti je ubytování.

Strategie AHR ČR v oblasti komerčního podnikání státem dotovaných zařízení

Na základě četných impulsů členů AHR ČR týkajících se komerčním aktivitám celé řady státem dotovaných zařízení, které jsou dle jejich názoru porušováním hospodářské soutěže, zadal sekretariát zpracování analýzy této situace spolupracující advokátní kanceláři. Z vypracované analýzy vyplývá, velmi obtížnou možnost dokazování protiprávního jednání. K tomu by byla potřeba několika legislativních změn. Pro objektivní posouzení stávající situace bude nutné zjistit, zda má škola, či školské zařízení povolenu doplňkovou činnost ve zřizovací listině a zda splňuje podmínky stanovené rozpočtovým zákonem a podmínky pro živnostenské podnikání. Dále bude nutné zjistit, zda tato doplňková činnost není dotována z činnosti hlavní a při provozování doplňkové činnosti se chová skutečně jako každý podnikatel. Zisk z doplňkové činnosti může organizace použít jen ve prospěch své hlavní činnosti, pokud zřizovatel nepovolí jiné využití tohoto zdroje. Tento stav navíc prohlubuje fungování komerčního ubytování v soukromí. Vzhledem ke komplikovanosti této situace, hodlá AHR ČR se nadále touto problematikou zabývat. K tomu účelu se asociace obrátí se žádostí o stanovisko na Úřad pro ochranu veřejné soutěže.

Další kroky AHR ČR ve věci propadu příjezdů a pobytů ruských turistů v ČR na příkladu Karlovarského kraje

Dle Českého statistického úřadu došlo ve druhém čtvrtletí tohoto roku k poklesu návštěvnosti 4R, zejména Karlovarského kraje. Do politické situace plynoucí z událostí na Ukrajině se negativně podílejí na příjezdové turistice počty udílených víz. Zatímco Česká republika udílí necelých 14% multivíz, která pak zjednodušují další návštěvy rusých turistů. Oproti tomu Slovensko, Portugalsko, Rakousko nebo Itálie vydávají více jak 90% multivíz. Na základě této situace zaslal prezident AHR ČR dopis premiérovi ČR, v němž upozorňuje na fatální následky této situace na podnikatelské a zaměstnanecké prostředí. Vydávání víz se jeví jako dlouhodobý problém, jehož následkem je pokles lázeňské klientely v Západočeských lázních o 35%. Z důvodu kladených překážek využívají Ruští turisté jiných destinací, které zaznamenávají náhlý boom jejich příjezdů a pobytů, například Maďarsko, Španělsko, Itálie… Finanční ztráty za rok v tržbách podnikatelských subjektů mohou dosahovat až výše 1,5 miliardy Kč. Navíc tento propad tržeb bude ovlivňovat růst nezaměstnanosti v regionech a pokles ekonomiky přidružených oborů. Tato problematika byla také jedním z bodů osobního jednání prezidenta AHR ČR s premiérem ČR na sklonku měsíce srpna 2014.

 

Staňte se členem Asociace hotelů a restaurací České republiky
CHCI SE STÁT ČLENEM

Chcete ušetřit na poplatcích OSA a Intergram? Chcete, aby Vaše ubytovací  a stravovací zařízení hrála první ligu? Chcete mít možnost připomínkovat zákony, jež ovlivňují Vaše podnikání? Potřebujete přihrát více klientů a více zviditelnit Vaše zařízení? Nechcete ztrácet čas vyhledáváním všech nových předpisů a zákonů? Chcete získat novou inspiraci a zkušenosti od svých kolegů?