Novinky

Nařízení o oficiálních kontrolách -HOTREC k návrhové zprávě

Napsal/a Artao | 13.2.2014
Naše stanoviska

 hotrec2.png

D-0114-042-AW-28 Leden 2014

 

Nařízení o oficiálních kontrolách (COM(2013)265) – stanovisko HOTREC1 k návrhové zprávě výboru ENVI a k pozměňovacím návrhům

 

 

Evropské odvětví pohostinství (hotely, restaurace, bary, apod.) je významným hráčem v potravinovém řetězci, jenž

 • každoročně poskytuje miliony pokrmů občanům celé Evropy; a
 • evropské ekonomice zajišťuje 10,2 milionů pracovních příležitostí (navíc 2,5 milionu pracovních míst za posledních 10 let).

 

Jelikož Nařízení o oficiálních kontrolách (Regulation on Official Controls) bude mít dopad na odvětví pohostinství, konfederace HOTREC vyzývá členy výboru ENVI (ENVI Committee), aby zohlednili její stanovisko při projednávání pozměňovacích návrhů předložených v rámci tohoto výboru.

 

1. Poplatky za kontroly: je nutná flexibilita na národní úrovni

 

Konfederace HOTREC je toho názoru, že Evropský parlament by měl být mimořádně obezřetný v otázce "poplatků za kontroly". Skutečností je, že provozovatelé stravovacích podniků jsou většinou SMEs a v současné době představují jeden z hnacích momentů růstu. Například evropské odvětví pohostinství vytvořilo mezi lety 2000 a 2010 celkem 2,5 milionů pracovních příležitostí a je jedním z mála odvětví, která neustále vytvářejí nové pracovní příležitosti navzdory hospodářské krizi.

 

Povinnost stanovená na úrovni EU účtovat takovýmto podnikům poplatky za kontroly by měla škodlivý dopad na jejich finanční situaci i na tvorbu pracovních příležitostí v tomto sektoru. Konfederace HOTREC proto důrazně podporuje ty pozměňovací návrhy, které navrhují dopřát členským státům a kompetentním úřadům svobodu v otázce způsobu financování oficiálních kontrol.

 

Jedná se o nejlepší systém pro zajištění následujících předpokladů:

 • Poplatky se budou vybírat pouze tehdy, když to členské státy budou považovat za naprosto nezbytné;
 • Na stravovací podniky (zejména ty malé) nebude kladena zbytečná zátěž, pokud bude finanční pozice kompetentních úřadů dostatečně silná a pokud nebude opravdu nutná úplná kompenzace nákladů formou poplatků účtovaných za kontroly.

 

Konfederace HOTREC proto vítá pozměňovací návrhy výboru ENVI č. 89, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 717, 718, 719, 720, 722, 723, 724, 725, 727, 752, 753 a 754.

 

HOTREC rovněž vítá pozměňovací návrh č. 113 ke stanovisku výboru AGRI a pozměňovací návrh 811 předložený ve výboru ENVI, které oba nabízejí členským státům větší flexibilitu u těch podniků, které poskytují pouze místní služby.

 

HOTREC také vítá ty pozměňovací návrhy, které navrhují při kalkulaci poplatků umožnit flexibilitu těm kompetentním úřadům, které si přejí poplatky účtovat, tak aby úřady mohly brát v úvahu konkrétní povahu rizik, typy podniků, jejich velikost, atd.

 

Konfederace HOTREC proto také vítá pozměňovací návrhy 90, 779, 788 a 789.

 

 

2. Zveřejňování výsledků kontrol týkajících se jednotlivých provozovatelů

 

Jakkoliv HOTREC podporuje transparentnost a dostupnost informací směrem k veřejnosti pokud se celkové organizace oficiálních kontrol týče, zdůrazňuje zároveň, že publikování výsledků jednotlivých kontrol by mohlo mít nevratný negativní dopad na konkurenceschopnost, ne-li přímo přežití daného podniku, a to i když bude prvotní problém, jenž negativní výsledek zapříčinil, rychle vyřešen. Konfederace HOTREC proto vyzývá výbor ENVI k tomu, aby zajistil začlenění adekvátních ochranných mechanismů do Nařízení takovým způsobem, aby bylo dosaženo odpovídající rovnováhy.

 

Do Nařízení by měl být začleněn například následující princip:

 • Zveřejňování by se mělo omezovat na případy rizik ohrožujících bezpečnost osob, nebo pokud lze prokázat vážné ohrožení zdraví osob, například v případech otravy jídlem.
 • Před zveřejněním výsledků by se měly vzít v úvahu již absolvované soudní spory, zejména pokud je výsledek kontroly zpochybňován soudní cestou.
 • Drobná nevyhovění by neměla být publikována, dokud další kontrola neprokáže, že problém skutečně nebyl řešen.
 • Nemělo by docházet k trvalé stigmatizaci.

 

Z těchto důvodů HOTREC podporuje pozměňovací návrhy 259, 269, 277, 278 a 279.

 

 

3. Systémy hodnocení: kompetentní úřady potřebují adekvátní bezpečnostní záruky a flexibilitu

 

Článek 10-3 umožňuje kompetentním úřadům zavádět „systémy hodnocení“ a publikovat výkony jednotlivých provozovatelů stravovacích podniků. Konfederace HOTREC zdůrazňuje, že některé stávající systémy hodnocení trpí nedostatky z důvodu nesrovnalostí v hodnoceních, z důvodu nedostatku pravidelných kontrol (což zpochybňuje spolehlivost hodnocení), či z důvodu přílišné složitosti systémů hodnocení, apod.

 

Proto by měly být zavedeny další bezpečnostní záruky garantující spolehlivost takových systémů v okamžiku, kdy si je budou kompetentní úřady přát implementovat.

 

Řada pozměňovacích návrhů předložených ve výboru ENVI by zjevně spolehlivost systémů hodnocení posílila, neboť je jejich prostřednictvím navrhováno následující:

 • Měl by být zaveden srovnatelný a jednotný národní systém tak, aby se zabránilo diskriminaci z důvodu nedostatečné sourodosti,
 • Systémy hodnocení by měly být snadno srozumitelné,
 • Systémy hodnocení by měly brát v úvahu minimální počet kontrol,
 • V případě drobného nevyhovění by měla být provedena následná kontrola,
 • Měly by být prováděny pravidelné kontroly pro zajištění toho, aby hodnocení adekvátně odráželo aktuální/nedávný výkon (a nikoliv výkon – ať již dobrý či špatný – zjištěný v průběh kontroly, která se uskutečnila před několika lety).

 

Z těchto důvodů HOTREC podporuje pozměňovací návrhy 351, 352, 353, 354, 355 a 356.

 

Navíc by členské státy měly mít možnost využívat nezbytnou flexibilitu v tom, aby si mohly vybírat, zda jsou taková hodnocení místně/národně nutná či nikoliv, a jak by měl být jejich výsledek sdělován veřejnosti.

 

HOTREC proto vyzývá k zamítnutí pozměňovacích návrhů 348, 349 a 358.

 

4. Audity v případě delegování úkolů

 

Pravidelné audity delegovaných orgánů/fyzických osob jsou nutné pro zajištění toho, aby si tyto subjekty plnily svoje povinnosti. Současná formulace článků 29 a 32 poskytuje přílišnou volnost interpretace a umožnila by kvazi-absenci takových auditů.

 

HOTREC vítá pozměňovací návrhy 530, 531 a 533.

 

 

***

 

 

1 Konfederace HOTREC zastupuje odvětví hotelů, restaurací a kaváren na evropské úrovni. Toto odvětví zahrnuje přibližně 1,8 milionu podniků, z nichž 99,5% jsou organizace malé a střední velikosti (91% z nich jsou mikro-podniky, které zaměstnávají méně než 10 osob). Tyto podniky vytvářejí přibližně 60% přidané hodnoty odvětví. Odvětví pohostinství zajišťuje v samotné EU přibližně 10,2 milionu pracovních míst. Spolu s dalšími odvětvími cestovního ruchu je tento sektor 3. největším odvětvím v Evropě.

 

Konfederace HOTREC zastřešuje 42 národních asociací zastupujících sektor ve 27 různých evropských zemích.

 

 

111 Boulevard Anspach Box 4 • 1000 Brussels Belgium • Tel +32 (0)2 513 63 23 • Fax +32 (0)2 502 41 73 • Hotrec@hotrec.eu • www.hotrec.eu HOTREC® aisbl - BCE 0451.258.945

Staňte se členem Asociace hotelů a restaurací České republiky
CHCI SE STÁT ČLENEM

Chcete ušetřit na poplatcích OSA a Intergram? Chcete, aby Vaše ubytovací  a stravovací zařízení hrála první ligu? Chcete mít možnost připomínkovat zákony, jež ovlivňují Vaše podnikání? Potřebujete přihrát více klientů a více zviditelnit Vaše zařízení? Nechcete ztrácet čas vyhledáváním všech nových předpisů a zákonů? Chcete získat novou inspiraci a zkušenosti od svých kolegů?