Novinky

Návrh opatření ve věci sdílené ekonomiky

Napsal/a David Hloch | 24.8.2016
Naše stanoviska

Návrh opatření ve věci sdílené ekonomiky

 

AHR ČR  nevolá po zvláštních regulacích pro sdílenou ekonomiku, ale pro nastavení podmínek, jako u ostatních druhů ubytovacích služeb a zavedení důsledné kontroly jejich dodržování. To je zvláště důležité vzhledem k úloze cestovního ruchu při vytváření pracovních míst, vzhledem k podílu na HDP, ochraně spotřebitele a v neposlední řadě minimalizaci dopadů tohoto způsobu ubytování na životní standard místní komunity.

 

V souvislosti s ubytovacími činnostmi – bez ohledu na typ majitele ubytovacího zařízení (klasický hotelový provoz, ubytování v soukromí a podobně) a zvolenou distribuční cestu, musí existovat a být právně zajištěna spravedlivá hospodářská soutěž s rovnými rámcovými podmínkami.

 

 

Podle oficiální studie HOTREC, kterou přikládáme k tomuto dokumentu je hlavním trendem v poslední době následující:

 

1)      Pronajímání celých bytových jednotek (ne pouze např. části bytu)

2)      Pronajímání více jednotek jednou osobou (tedy regulérní podnikání v ubytovacích službách

3)      Rozšíření služeb na korporátní – firemní klientelu

4)      Pronajímání jednotek bez přítomnosti hostitele

 

Z výše uvedeného je jasné, že se jedná o regulérní ponikání v oblasti ubytovacích služeb, které se navíc vymyká transparentní kontrole dodržování daňových a odvodových povinností neboť veřejná správa a místní samospráva nemá žádný nástroj jak na plnění těchto povinností dohlížet.

 

S ohledem na rostoucí význam on-line platforem pro zprostředkování a rezervaci ubytování hostů za úplatu, který můžeme pozorovat i v Praze, a na obecně stoupající význam ubytování v soukromí je třeba na základě tohoto nového vývoje upravit stávající předpisy. Jen v Praze se podle informace společnosti AIRNB jedná o více než 7000 ubytovacích jednotek, což je více než čtvrtina celkové ubytovací kapacity Prahy. Cílem opatření by mělo být zajištění spravedlivé hospodářské soutěže mezi všemi účastníky trhu v oblasti ubytování, ale hlavně zamezení obcházení daňových povinností a účinné uplatňování předpisů v oblasti daní a poplatků ve prospěch podpory cestovního ruchu.

 

K tomu patří také požadavek, aby všichni účastníci trhu dodržovali daňové předpisy a odváděli příslušnou místní daň. Jinak mohou určití účastníci trhu získat neoprávněné daňové výhody proti jiným účastníkům trhu.

 

 

AHR ČR NAVRHUJE KONKRÉTNĚ:

 

  1.       Integrovat krátkodobé privátní pronájmy ubytování do legislativy jako turistické ubytování včetně změny režimu místních poplatků

Podpořit návrh MMR ČR  na změnu zákona o místních poplatcích – konkrétně upravit zákon o místních poplatcích respektive definici ubytovacích uařízení ze současného znění zařízení „určené“ k ubytování za úplatu na zařízení „využívané“ k ubytování za úplatu. Tím zajistit povinnost pro všechny poskytovatele ubytování za úplatu, aby vybírali a odváděli řádně místní poplatky.

 

  1.       Zavést oznamovací povinnost popř. registraci pro všechny poskytovatele ubytovacích služeb v soukromí

Oznamovací povinnost nebo registrace ubytovatele na příslušném úřadu místní samosprávy a zpřístupnění této registrace relevantním orgánům zajistí efektivní možnost kontroly plnění zákonných poviností a zefektivní také komunikaci s těmito osobami. V kombinaci s požadavkem na zpřístupnění informací o ubytovatelích ze strany zprostředkovatelských portálů pak vytváří nejjednodušší nástroj pro porovnání, zda všichni ubytovatelé plní povinnost registrace.

 

Činnost krátkodobých pronájmů: stanovit maximální délku pobytu , stanovit  maximální délků krátkodobých pronájmů ročně

 

Registrace u příslušných orgánů: registrace objektu i pronajímatele, zásada registračního čísla uveřejňovaného u každé z nabídek pronajímatele

 

 

  1.       Požadovat po online zprostředkovatelech ubytovacích služeb zpřístupnění informací o ubytovatelech na úuzemí hl.m. Prahy, jako podmínku pro možnost nabízení těchto služeb.

Provozovatelé portálů pro zprostředkování ubytovacích alužeb mají detailní informace o hostitelech tedy ubytovatelech a tyto registry by mělz mít kontrolní orgány k dispozici k efektivnímu provedení kontroly oznamovací povinnosti ubytovatelů.

 

Povinnost platforem k uveřejňování registračního čísla pronajímaného objektu , zpřístupnění informací o pronajímateli + počet nabídek, které na platformě má

 

  1.       Vytvářet statistiky výkonu ubytovacích zařízení na území hl.m. Prahy pro zdokonalení informací celkové ubytovací kapacity města.

Registrace / oznamovací povinnost by také pomáhala vytvářet spolehlivé statistiky o rozsahu takto realizovaného ubytování na územ,í hl.m. Prahy

 

  1.       Prosazovat požadavky a provádět inspekce zaměřené na bezpečí a bezpečnost

Základním požadavkem by mělo být, aby platformy P2P zpřístupnily seznamy ubytovatelů a zavedení registrace / oznamovací povinnosti pro ubytovatele samotné.

 

  1.       Chránit kvalitu života v komunitách

Před udělením povolení k provozování rezidenčního objektu k účelu ubytování v soukrom musí ubytovatel deklarovat, že vyrozuměl bezprostřední sousedy (bydlící nad ním, pod ním i vedle něj), a kde je to aktuální i správu objektu, o svém záměru poskytovat ubytovací služby za úplatu.

 

  1.       Revize způsobu využití stávajících bytových jednotek ve vlastnictví hl.m. Prahy, a vypovězení smluv v případech, kdy jsou využívány ke krátkodobému pronájmu.

Revize by byla opět možná na základě zpřístupnění seznamů ubytovatelů kontrolním úřadům.

 

 

 

 

 

 

 

 

Staňte se členem Asociace hotelů a restaurací České republiky
CHCI SE STÁT ČLENEM

Chcete ušetřit na poplatcích OSA a Intergram? Chcete, aby Vaše ubytovací  a stravovací zařízení hrála první ligu? Chcete mít možnost připomínkovat zákony, jež ovlivňují Vaše podnikání? Potřebujete přihrát více klientů a více zviditelnit Vaše zařízení? Nechcete ztrácet čas vyhledáváním všech nových předpisů a zákonů? Chcete získat novou inspiraci a zkušenosti od svých kolegů?