Novinky

Novela o místních poplatcích schválena

Napsal/a Klára Stárek Zachariášová | 30.10.2019
Naše stanoviska

Novela zákona o místních poplatcích byla schválena Poslaneckou sněmovnou a zákon byl podepsán prezidentem. V těchto dnech by měla být zveřejněna ve Sbirce zákonů, následně bude projednáván  na jednání zastupitelstev jednotlivých měst a obcí, která budou reflektovat některá ustanovení v obecně závazných vyhláškách.


Nejdůležitější změny, které novela přináší:
1.    Účinnost zákona od 1.1.2020
2.    Sloučení až doposud aplikovaných poplatků z kapacity (  platil hotel za každé využité lůžko ) + lázeňského a rekreačního poplatku ( platil host do výše max 15,-Kč – dle vyhlášek obcí, důvod pobytu rekreační a lázeňský) do jednoho poplatku z pobytu
3.    Poplatníkem poplatku z pobytu bude host ( bude ho hradit) - fyzická osoba, které v obci pobývá za účelem krátkodobého pobytu za úplatu ( krátkodobým pobytem se rozumí pobyt délce nejvýše 60 po sobě jdoucích kalendářních dnů)  Ubytovací zařízení je pouze plátcem poplatku – poplatek vybírá a odvádí obci
4.    Výše poplatku z pobytu – určují obce obecně závaznou vyhláškou.  Maximální výše 21,- Kč ( termín aplikace dle vyhlášek měst a obcí ), od 1.1.2021 maximální výše 50,- Kč
5.    Výpočet poplatku – počet započatých dnů krát sazba poplatku
6.    Osvobození od poplatku – důvod pobytu již není rozhodující. V souhrnu osvobozeni jsou :  Nevidomé osoby, držitelé průkazu ZTP/P, osoby mladší 18 let, osoby pečujícíc o děti na zotavovací akci, osoby vykonávající sezónní práce, osoby pobývající v obci v zařízení ústavní nebo ochranné výchovy, v zařízení sloužící lidem v ohrožení, osoby vykonávající záchranné práce, příslušníci bezpečnostních sborů, vojáci, státní zaměstnanci v zařízení ve vlastnictví ČR a osoby hospitalizované na území obce ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lůžkové péče s výjimkou osoby, které je poskytována lázeňská léčebně rehabilitační péče a.hrazená jako příspěvková lázeňská léčebně rehabilitační péče podle zákona upravujícího veřejné zdravotní pojištění, nebo b. nehrazená z veřejného zdravotního pojištění.
Obec může ve vyhlášce upravit.


Opakovaně upozorňujeme, že je nezbytné, aby poskytovatelé ubytovacích služeb oddělovali poplatek z pobytu od základu ceny za ubytování, tak jako je to zcela běžné v ostatních turistických  destinacích. Z vymezení poplatku z pobytu vyplývá, že takový poplatek se nezahrnuje do základu daně z přidané hodnoty z poskytnutého ubytování, neboť poplatníkem je host a hotel je plátcem předmětného poplatku. Nejedná se ani o nákladovou položku hotelu, ale o vybrané peníze, které se odesílají dále. U hotelu se tak účetně jedná o tzv. průběžnou položku, poplatek se v účetnictví objeví na rozvahových účtech. Hotel by v takovém případě měl mít stanovenou cenu za ubytování bez předmětného poplatku z pobytu. Rovněž pokud uzavírá smlouvy s odběrateli, cena za poskytované služby by měla obsahovat cenu za ubytování bez poplatku. Pak není pochyb o tom, že tento poplatek je mimo předmět daně z poskytovaného ubytování. V případě, že byste zahrnovali poplatek do cen za ubytování budete zcela nelogicky odvádět z tohoto poplatku provize zprostředkovatelům, OTAs i DPH.


Jak jistě víte, tento zákon během projednávání byl terčem poměrně rozsáhlých odborných, ale i politických debat, proto jsme velmi rádi, že se nám podařilo prosadit původní navrhovanou verzi a zabránit snahám o extrémní skokové navýšení poplatku za pobyt.


V průběhu léta jsme vydali metodické doporučení k místním poplatkům, tento materiál v souvislosti již s odsouhlasenou novelou zákona připomínkuje Ministerstvo financí a jeho úplná verze Vám bude zaslána v co nejkratší možné době. Zároveň Vás budeme informovat o termínu workshopu na toto téma.

Staňte se členem Asociace hotelů a restaurací České republiky
CHCI SE STÁT ČLENEM

Chcete ušetřit na poplatcích OSA a Intergram? Chcete, aby Vaše ubytovací  a stravovací zařízení hrála první ligu? Chcete mít možnost připomínkovat zákony, jež ovlivňují Vaše podnikání? Potřebujete přihrát více klientů a více zviditelnit Vaše zařízení? Nechcete ztrácet čas vyhledáváním všech nových předpisů a zákonů? Chcete získat novou inspiraci a zkušenosti od svých kolegů?