Novinky

Otevřený dopis senátorům: Výzva k vrácení

Napsal/a David Hloch | 17.1.2017
Naše stanoviska

Otevřený dopis senátorům

V Praze dne 17. ledna 2017

Vážená paní senátorko, vážený pane senátore,

dovolujeme si Vám zaslat stanovisko AHR ČR k návrhu zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, sněmovní tisk 28. Asociace hotelů a restaurací České republiky vyzývá všechny senátory, aby využili svého práva a vrátili zpět Poslanecké sněmovně ČR tzv. „Protikuřácký zákon“ s požadavkem na zapracování změn některých sporných částí navrhovaného zákona a odstranění chyb, které v zákoně stále zůstávají. V opačném případě hrozí, že bude zákon muset být opět novelizován.  Navíc, některá ustanovení, týkající se prodeje alkoholu, přenášejí odpovědnost na podnikatele za něco, co nemohou sami nijak ovlivnit.

Konkrétně se jedná o § 11 odst. 6), podle kterého „Zakazuje se prodávat nebo podávat alkoholický nápoj osobě, o níž lze důvodně předpokládat, že alkoholický nápoj vzápětí požije a následně bude vykonávat činnost, při níž by vzhledem k předchozímu požití alkoholického nápoje mohla ohrozit zdraví lidí nebo poškodit majetek.“ Toto ustanovení by mělo být zcela vypuštěno, neboť zákon tak de facto přenáší odpovědnost těchto, typicky dospělých a plně svéprávných osob za své chování na prodejce alkoholických nápojů, kterému tak vzniká neúměrná povinnost zabývat se tím, za jakých okolností a kdy, je nebo bude touto osobou alkoholický nápoj konzumován, nejsou alespoň obecným způsobem definovány situace, ve kterých bude zakázáno prodat osobě alkoholický nápoj, pracuje s velmi obecnými pojmy, nabourává princip právní jistoty. Uvedená regulace je naprosto nadbytečná, neboť situace, kdy osoba vykonává pod vlivem alkoholu činnosti, kterými může být ohroženo zdraví či majetek třetích osob jsou již sankciovány v rámci jiných právních předpisů, např. trestní zákoník nebo přestupkový zákon.

§ 16 ukládá povinnost prodejci alkoholických nápojů, mimo jiné, v ubytovacím zařízení, aby vyzval osoby mladší 18 let, které jsou zjevně pod vlivem alkoholu, aby opustily toto zařízení. Tyto osoby musí uposlechnout. Uvedené ustanovení totiž bohužel neobsahuje jasnou specifikaci prostor, k jejichž opuštění by měl prodejce mladistvého pod vlivem alkoholu vyzvat. Za situace, kdy se v uvedených ubytovacích zařízeních bude nacházet osoba mladší 18 let, která je pod vlivem alkoholu a tato osoba bude současně např. v hotelu ubytována, by tato povinnost de facto znamenala, že tuto osobu by měl prodejce alkoholických nápojů vyzvat k opuštění prostor ubytovacího zařízení, čímž by v krajním případě mohlo dojít k porušení závazků ze smlouvy o ubytování ze strany prodejce/ubytovatele. V praxi to znamená, že zjistí-li ubytovatel, že mladistvý, u něj ubytovaný se vrací do svého pokoje po požití alkoholu někde mimo ubytovací zařízení, musí jej vlastně vyhodit na ulici.

Výše uvedené jen potvrzuje, že zákon byl vytvořen bez ohledu na reálné zajištění ukládaných povinností v praxi a v mnoha případech může mít zásadní dopady na bezpečnost a zdraví zákazníků. Navíc přenáší na podnikatele opět další odpovědnost, kterou nejsou schopni v praktickém provozu ani zajistit.

Co se týká samotného kouření v restauracích, máme za to, že současná regulace je dostatečná a jakákoli další regulace je pouze nadbytečnou. V tomto případě funguje nejlépe samoregulační proces mezi zákazníkem a provozovatelem stravovacího zařízení.  Dokládá to také poslední průzkum AHR ČR. Podle tohoto průzkumu je u hotelových restaurací 66% restaurací zcela nekuřáckých, 25% restaurací s odděleným kuřáckým prostorem a 9% kuřáckých restaurací. U restaurací mimo hotelové provozy pak 42% zcela nekuřáckých, 43% s odděleným kuřáckým prostorem a pouze 15% kuřáckých restaurací. AHR ČR žádá senátory, aby nebrali téma kouření v restauracích jen jako politickou dohodu, jejímž výsledkem bude zákon, který je velmi špatně zpracován a nebere ohledy na dopady v životě občanů této země.

Předem děkujeme za případnou podporu.

S pozdravem

 

Ing. Václav Stárek

prezident AHR ČR

 

 

Staňte se členem Asociace hotelů a restaurací České republiky
CHCI SE STÁT ČLENEM

Chcete ušetřit na poplatcích OSA a Intergram? Chcete, aby Vaše ubytovací  a stravovací zařízení hrála první ligu? Chcete mít možnost připomínkovat zákony, jež ovlivňují Vaše podnikání? Potřebujete přihrát více klientů a více zviditelnit Vaše zařízení? Nechcete ztrácet čas vyhledáváním všech nových předpisů a zákonů? Chcete získat novou inspiraci a zkušenosti od svých kolegů?