Novinky

Právní názor na poplatky Intergramu za autorádia, květen 2013

Napsal/a Administrátor | 7.5.2013
Naše stanoviska

S ohledem na diskutované výzvy společnosti Collective Intelligence, a.s., která zastupuje kolektivního správce autorských práv INTERGRAM bychom Vám ve výše uvedené věci rádi sdělili následující:

V této věci jsme hovořili telefonicky jak se společností Collective Intelligence, a.s., tak s ohledem na to, že znalosti zaměstnanců call centra neumožňovaly dát nám jasnou odpověď, tak i na INTEGRGRAM samotný.

Důvodem je zejména nejasnost právního výkladu pojmu „veřejnost“, kdy INTERGRAM vychází dle svých internetových stránek z analýzy Ústavu autorského práva, práv průmyslových a práva soutěžního PFUK ze dne 27.3.2003, která zjednodušeně řečeno považuje za užití předmětů ochrany mimo vlastní potřebu, tedy pro veřejnost, situaci, kdy užití přesahuje rámec soukromého, tj. rámec osobního soukromí fyzické osoby.

Naproti tomu např. komentář k autorskému zákonu z roku 2007 (Telec, I., Tůma, P. Autorský zákon. komentář. 1. vydání. Praha : C. H. Beck, 2007, str. 220 a násl.) uvádí, že pojem „sdělování veřejnosti“, jakožto právní pojem, není výslovně obsažen v českém právním řádu, avšak lze dospět k závěru, že jde „o jakékoli sdělování díla, které se děje za účelem přímého či nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu a rovněž i všechna jiná sdělování, která z pohledu sdělovatele směřují vůči individuálně (jmenovitě) neurčenému okruhu osob.“. Komentář dále uvádí, že „Naopak nutné je v případě zpřístupňování díla individuálně určenému okruhu rozlišovat, zda dochází k užití díla za účelem hospodářského prospěchu …či pouze v časové a místní souvislosti s touto činností. Výkonem ...autorského práva na sdělování díla na veřejnosti může být tedy např. provozování hudebních děl zaměstnancům ze strany zaměstnavatele za účelem zpříjemnění pracovního prostředí či zlepšení jejich pracovních výkonů…“

Právě výše uvedené rozdílnosti nás vedou k pochybám o tom, zda-li, příp. kolik rozhlasových přístrojů lze podřadit pod kategorii, která je zpoplatněna a kolik nikoli a z toho vyplývající pochyby o tom, kolik přístrojů má být uvedeno v dotazníku.

Poté, kdy jsme se obrátili na INTERGRAM, jakožto kolektivního správce zastupovaného pro komunikaci s Vámi společností Collective Intelligence, a.s. s žádostí o názor, resp. jeho upřesnění, obdrželi jsme odpověď, že pokud jde o autorádia umístěná ve služebních vozidlech, ví INTERGRAM o tom, že Ministerstvo kultury ČR připravuje sjednocující stanovisko a ačkoli ministerstvo není vykladačem zákonů a tedy jeho výklad není nutno dodržovat, zavazuje se INTERGRAM v plném rozsahu jeho názoru respektovat.

Dne 16.12.2011 vydalo Ministerstvo kultury ČR očekávané Informativní stanovisko odboru autorského práva Ministerstva kultury k nárokování odměn za užívání autorádií ve služebních vozech. Z tohoto stanoviska vyplývá, že s právním názorem kolektivního správce INTERGRAM se Ministerstvo kultury neztotožňuje.


Hlavním důvodem je evropská judikatura, a to zejména rozsudek soudního dvora EU C-306/05, z něhož vyplývá, že výraz „veřejnost“, který je, jak jsme uváděli v naší předchozí korespondenci, předmětem sporu, protože se nejedná o legálně vymezený pojem, je „dosti vysoký počet osob“. Zásadním aspektem je i podmínka individuality určení příjemců, tedy uživatelů předmětů ochrany, majetkového práva užit dílo. Z definice pojmu může docházet i v rámci právnické osoby k neveřejnému sdělování, ale je nutno, aby sdělování nepřesáhlo individuálně určené osoby. Zároveň cit. rozsudek akcentuje také nutnost brát v potaz podmínku hospodářského nebo obchodního prospěchu, která je zohledněna i v ust. § 100 odst. 6 písm. a) a b) aktuálního autorského zákona.

Z výše uvedeného vyplývá, že v okamžiku, kdy je jakékoli rozhlasové či televizní zařízení užíváno individuálně určenými osobami a toto užívání není navíc nemá pro podnikatele hospodářský prospěch, není za stávajícího stavu, respektovaného i kolektivním správcem INTERGRAM, nutno taková zařízení zpoplatňovat. V případě, že však jsou taková zařízení používána např. v kantýně apod., tedy takových místech, která jsou navštěvována širokým okruhem osob, nelze podle našeho názoru považovat jeho uživatele za individuálně určené a je nutno taková zařízení zpoplatnit.

Úskalím se tak jeví užívání rozhlasových a televizních zařízení např. v kancelářích, zejména v těch, která jsou navštěvována veřejností, resp. takovým počtem osob, který není předem odhadnutelný a tedy ani individualizovatelný. V takovém případě je na zvážení, zda-li taková zařízení zpoplatnit či nikoli, a to na základě konkrétního posouzení jednotlivých prostor a účelu užití předmětných zařízení.

Mgr. Martin Holub, advokát, partner

Avvocato CZ / Attorney-at-Law CZ


Šafra & partneři s.r.o., advokátní kancelář

Revoluční 8

110 00 Praha 1

Tel: +420 296 785 411

Fax: +420 296 785 421

GSM: +420 777 613 627

IDDS: ssds9tj

E-mail: Martin.Holub@safra-advokati.cz

www.safra-advokati.cz


Staňte se členem Asociace hotelů a restaurací České republiky
CHCI SE STÁT ČLENEM

Chcete ušetřit na poplatcích OSA a Intergram? Chcete, aby Vaše ubytovací  a stravovací zařízení hrála první ligu? Chcete mít možnost připomínkovat zákony, jež ovlivňují Vaše podnikání? Potřebujete přihrát více klientů a více zviditelnit Vaše zařízení? Nechcete ztrácet čas vyhledáváním všech nových předpisů a zákonů? Chcete získat novou inspiraci a zkušenosti od svých kolegů?