Novinky

PŘEDVOLEBNÍ ANKETA AHR ČR OTÁZKY POLITICKÝM STRANÁM A JEJICH ODPOVĚDI

Napsal/a Klára Stárek Zachariášová | 19.10.2017
Naše stanoviska

PŘEDVOLEBNÍ ANKETA AHR ČR

OTÁZKY POLITICKÝM STRANÁM A JEJICH ODPOVĚDI – seřazeno abecedně

 

Asociace hotelů a restaurací České republiky se rozhodla oslovit počátkem léta všechny parlamentní politické strany s dotazem, jak chtějí tyto strany konkrétně podpořit podnikání v oblasti cestovního ruchu, hotelnictví a gastronomie. Cestovní ruch byl až dosud oborem, jehož rozvoji a potenciálu nevěnovali politici příliš pozornost a to přesto, že zaměstnává mnohem více občanů než například zemědělství.

Odpovědi na otázky od jednotlivých politických stran nyní zveřejňujeme a věříme, že budou jednou z možností, lépe se orientovat v programových prohlášeních stran a poslouží voličům, hlavně z řad občanů, kteří pracují v cestovním ruchu pro rozhodování o tom, které straně dají ve volbách svůj hlas.

AHR ČR tímto také získává cenný materiál pro další povolební jednání s budoucí vládou a zákonodárci, která by měla směřovat k podpoře a rozvoji cestovního ruchu.

Daňové zatížení podnikatelů

Se zavedením EET a předpokládaným zvýšením výběru DPH se možnost revize současných sazeb DPH, které patří mezi nejvyšší v EU, případně zjednodušením systému. Jaké cíle má Vaše strana v oblasti DPH?

Řešení nedostatku zaměstnanců

V naší zemi máme jedny z nejvyšších odvodů za zaměstnance, velmi nízkou míru nezaměstnanosti a poslední dobou čelí podnikatelé zásadnímu nedostatku zaměstnanců na trhu práce. Navíc je stále velmi obtížné zaměstnávat občany z jiných zemí mimo EU, konkrétně z Ukrajiny. S jakými konkrétními kroky v oblasti řešení nedostatku zaměstnanců a vysokého daňového zatížení práce Vaše strana v nadcházejícím volebním období počítá?


Problematika tzv. sdílených služeb v ubytování

Tzv. sdílené ubytování se stává fenoménem, který se postupně mění na poskytování ubytovací služby v soukromí, ke kterému dochází prostřednictvím online nabídek. Trendem je, že jedna osoba pronajímá celé jednotky bez přítomnosti ubytovatele a zároveň jedna osoba pronajímá více než jednu ubytovací jednotku. Jaký je postoj Vaší strany k případnému vytváření rovných podmínek na trhu ubytovacích služeb?

 

Podpora cestovního ruchu

Přestože země v našem okolí, jako je Rakousko, Slovensko, Maďarsko mají jasně stanovený rámec podpory rozvoje cestovního ruchu, daný zákonem, zákon o cestovním ruchu přes několikaleté úsilí v České republice až dosud nevznikl. Jak si představujete podporu rozvoje cestovního ruchu v příštím volebním období a jeho koordinaci a financování?

Jsou nějaké další cíle Vaší strany na podporu podnikání v cestovním ruchu? Prosím uveďte stručně jaké.

 

Odpovědi na naše otázky přehledně  v pdf naleznete ZDE

 v textové podobě jsou odpovědi zveřejněny níže:

 

 

ANO

Jaké cíle má vaše strana v oblasti DPH?

Co chceme prosadit bezodkladně v následujícím volebním období?

Díky lepšímu a efektivnějšímu výběru DPH zařadíme další výrobky a služby do nejnižší sazby. V oblasti stravování a podávání nealkoholických nápojů budeme pokračovat ve snižování ze současných 15 na 10 procent. K tomu přidáme snížení u točeného piva z 21 na 10 procent, čímž dále podpoříme oblast restaurací a pohostinství. Přesun do sazby 10 procent provedeme u masa, mléka, másla, chleba, ryb, čerstvého ovoce a zeleniny, čímž rozšíříme kategorii zboží v nejnižší sazbě DPH o základní potraviny. Kromě toho jsme rozhodnuti snížit zdanění na 10 procent u řezaných květin.

Zavedení dalších fází EET podpoříme přeřazením služeb s vysokým podílem lidské práce do nejnižší sazby DPH.  Ze současných 21 procent na 10 snížíme sazbu v případě:

·       oprav obuvi a kožených výrobků,

·       oprav kol, oděvů a dalších výrobků pro osobní spotřebu a domácnost,

·       kadeřnických, kosmetických a podobných činností.

Ze současných 15 procent na 10 snížíme sazbu v případě:

·       domácí péče o seniory, včetně ambulantních nebo terénních služeb pro seniory nebo osoby se zdravotním postižením,

·       domácí péče o děti a všechny sociální služby poskytované dětem,

·       úklidu a čistění oken v domácnostech,

·       renovací soukromých bytů a obytných domů.

Jaká je naše dlouhodobá vize?

V dlouhodobém horizontu budeme prosazovat 2 sazby DPH, přičemž snížená sazba by měla být na úrovni dnešní druhé snížené sazby, tedy 10 %. Pokud bude trend zlepšování v efektivitě výběru daní pokračovat i nadále, určitě podrobíme revizi i základní sazbu. Rozhodně však nebudeme fiskálně neodpovědní.

Co uděláme pro zjednodušování daní?

Od roku 2016 pracuje Ministerstvo financí na projektu MOJE daně, jehož součástí je například nový a jednoduchý zákon o daních z příjmů, který  bude zároveň odolnější proti zavádění daňových výjimek. Finanční správa současně připravuje zcela nový IT systém, aby konečně začala efektivně využívat data, která má již dnes k dispozici, ale kvůli zastaralému IT systému s nimi neumí efektivně pracovat. A zároveň se připravuje i portál MOJE daně, který umožní připravovat předvyplněná přiznání a bude jakousi daňovou obdobou internetového bankovnictví. Všechny dílčí projekty budou následně završeny integraci správy daní a pojistných. V projektu MOJE daně budeme pokračovat, dotáhneme jej do konce a tím dojde ke zjednodušení daňového systému.

 

S jakými kroky v oblasti řešení nedostatku zaměstnanců a vysokého daňového zatížení práce Vaše strana v nadcházejícím volebním období počítá?

Jak podpoříme zaměstnanost skrze daně?

Zajistíme revizi systému daňových výjimek a budeme bránit zavádění dalších. Existence výjimky znamená, že určité skupině se na daních uleví díky tomu, ale všichni ostatní se na to složí. V praxi tak každá výjimka nakonec vede k vyšší sazbě daně. Díky důkladné revize výjimek, které vždy pomáhají jen určité skupině, si budeme moci dovolit snížit daňovou sazbu pro všechny. V první fázi zrušíme superhrubou mzdu a zároveň snížíme sazby daně z příjmů fyzických osob. Oproti dnešním reálným sazbám 20,1 a 24 procent, které jsou důsledkem navyšování základu daně o pojistné placené zaměstnavatelem, prosadíme nové sazby 19 a 24 procent z hrubé mzdy. Vyšší sazba nahradí stávající solidární přirážku. Pro podnikající fyzické osoby budeme kompenzovat zrušení superhrubé mzdy. Na rozdíl od zaměstnanců nemají podnikající fyzické osoby žádného zaměstnavatele, který by za ně platil pojistné a tím jim zvyšoval základ daně. Zrušením superhrubé mzdy se zaměstnancům de facto sníží základ daně o přibližně tři čtvrtiny celkového pojistného, které je za ně odváděno jejich zaměstnavatelem. Chceme, aby si i malí podnikatelé, kteří si celé pojistné platí ze svého, mohli od základu daně odečíst tři čtvrtiny pojistného. Tím zajistíme, že zrušení superhrubé mzdy bude pozitivní nejen pro zaměstnance, ale rovněž pro malé podnikatele.

Zavedeme zaměstnanecký výdajový paušál prostřednictvím slevy na pojistném. Chceme alespoň částečně kompenzovat výdaje zaměstnanců na dojíždění nebo například zvyšování kvalifikace. Naším cílem je snížení nákladů práce a zvýšení mobility zaměstnanců. Proto uzákoníme slevu na pojistném 500 korun měsíčně, to znamená 6 tisíc korun ročně, pro všechny zaměstnané lidi, které získají bez dalšího zdanění. Kromě podnikatelů si i zaměstnanci rozhodně zaslouží vlastní výdajový paušál. Díky tomu dojde k dalšímu snížení nákladů práce.

 

Jaké změny v oblasti školství prosazuje Vaše strana?

Budeme usilovat o moderní, flexibilní vzdělávací systém, který dokáže rozpoznat a maximálně rozvíjet potenciál žáků a studentů.

 • Zavedeme programy na identifikaci přirozených dispozic všech žáků a propojení se systémem kariérového poradenství. Iniciujeme změny v přístupu a práci pedagogů,  tak aby maximálně rozvíjeli individuálních dispozice, talenty a jedinečný potenciál každého žáka a studenta.
 • Teoretickou rovinu vzdělávání propojíme s praktickými poznatky. Škola se musí stát atraktivním prostředím pro rozvoj užitečných dovedností a kompetencí.  Na ni by pak měly navazovat další aktivity a formy mimoškolního a netradičního vzdělávání.
 • Postupující globalizace zvyšuje nároky na vzájemné porozumění. Podpoříme rozvoj komunikačních dovedností v angličtině i dalších jazycích absolventů škol, adekvátně danému stupni vzdělání. Iniciujeme zavedení anglického jazyka ve výuce některých předmětů v rámci SŠ a VŠ studia.
 • Absolventi všech typů škol musí být skutečně připraveni pro budoucí uplatnění v rychle se vyvíjejících oborech a na měnícím se trhu práce. 
 • Chceme lépe vedené školy v lépe fungujícím systému s lepšími výsledky pro společnost.

Konkrétní cíle pro volební období 2017 – 2021

Žáci a studenti lépe připravení pro život a pracovní kariéru.

 1. Zavedení nástrojů na identifikaci přirozených dispozic všech žáků a propojení se systémem kariérového poradenství pro správnou volbu studia a profese.
 2. Zavedení individualizovaných programů na rozvoj jedinců s mimořádným nadáním.
 3. Nastavení očekávaných výstupů vzdělávání ve formě kompetenčních modelů absolventů jednotlivých stupňů a typů škol s návazností na úpravu obsahu vzdělávacích programů v souvislosti s potřebami trhu práce.
 4. Zavedení povinnosti aktivního využívání cizího jazyka během studií na všech SŠ a VŠ, např. ve formě studia některých předmětů v angličtině nebo realizace studijního pobytu v zahraničí.
 5. Větší propojení škol se zaměstnavateli již v průběhu studia, včetně vyššího zapojení zahraničních i domácích odborníků do výuky na SŠ a VŠ.

 

Jaký je postoj Vaší strany k případnému vytváření rovných podmínek na trhu ubytovacích služeb?

Provedeme revizi zákona o místních poplatcích. Chceme rozšířit okruh poplatníků u místního poplatku z ubytovací kapacity o osoby poskytujících ubytování v bytech, rodinných domech a stavbách pro individuální rekreaci, ale v úvahu přichází i možnost sloučení místního poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt s poplatkem z ubytovací kapacity a stanovení jednoho „turistického poplatku“. Varianty a jejich aspekty budeme diskutovat s odbornou veřejností.

Dále budeme prosazovat, aby měly finanční úřady dostatek informací o platformách fakticky umožňujících podnikání v oblasti „sdílené ekonomiky“. Tyto informace jim umožní odhalit případné obcházení daňových a jiných právních předpisů.

Jak si představujete podporu rozvoje cestovního ruchu v příštím volebním období a jeho koordinaci a financování?

 

Cestovní ruch představuje jeden z nástrojů regionálního rozvoje s dopadem na zaměstnanost, rozvoj infrastruktury a služeb, podnikatelské příležitosti, sociální začleňování, ochranu přírodního a kulturně-historického dědictví, udržení počtu obyvatel atd. – Česká republika jako průmyslové odvětví – cílem zvýšit HDP nad 3 %. Na podporu rozvoje cestovního ruchu jsou potřebné masivní investice do kulturního dědictví, dopravní infrastruktury a dopravního spojení, které jsou hlavní součástí strategie jeho rozvoje.

 

Vize:

 • Přispět aktivně k růstu cestovního ruchu v rámci České republiky, podpořit nové projekty v této oblasti a zvýšit hodnotu značky České republiky ve světě.
 • vytvořit podmínky pro realizaci nových projektů v oblasti cestovního ruchu a to jak z úrovně krajů, měst a obcí, tak z oblasti soukromé sféry
 • podpořit cestovní ruch nejen v Praze, ale především v regionech. Dnešním problémem je přelidněnost a přetíženost turistických center jako je Praha, Český Krumlov či Telč a přitom máme mnoho dalších turisticky zajímavých míst.
 • Zjednodušit systém propagace ČR v zahraničí spojením agentury CzechTourism, která aktuálně spadá pod MMR a příspěvkové organizace Česká centra, která spadá pod MZ s cílem:
 • zvýšit hodnotu značku České republiky jako atraktivního místa pro život, dovolenou i business, motivovat návštěvníky, aby u nás přespali a tedy zůstali více než jeden den. K tomu potřebujeme mít ovšem dostatečně dimenzovanou infrastrukturu, služby a pravené památky
 • získat další přímé letecké spojení České republiky s ostatními zeměmi světa

o   zamezit duplicitám a optimalizovat síť zahraničních zastoupení - duplicitní přítomnost na zahraničních trzích a podobné aktivity - propagace české kultury a sportu

o   zamezit neefektivnímu plýtvání veřejných rozpočtů, úspory investovat zpátky do zahraničního marketingu

 • Posílit CzechBrand –“brand identity” České republiky, který by měl být společný a povinný pro všechny “produktové manažery” – export, investice, kultura, cestovní ruch.
 • Významně podpořit oblast tradičního českého lázeňství tak, aby byl zajímavý nejen pro zahraniční turisty, ale především i pro obyvatele ČR, pro které by měla být lázeňská péče běžně dostupná. Lázeňství je jednou z klíčových oblastí, díky které je u nás známá a zaměstnává přímo zhruba kolem 15 tisíc lidí. V návazných odvětvích pracuje podle odhadu dalších 40–50 tis. lidí. Současně je lázeňství garantem udržitelnosti historického dědictví, místem kulturních aktivit s mezinárodním přesahem, zdrojem investic dalšího rozvoje a významným vývozním artiklem, který vytváří pozitivní image celé České republiky.

 

 ČSSD

Jaké cíle má vaše strana v oblasti DPH?

ČSSD bude prosazovat spravedlivější zdanění spotřeby, které ušetří peníze většině lidí. U základních potravin – pečiva, mléčných výrobků, masa, ryb a čerstvého ovoce a zeleniny – chceme snížit DPH na druhou sníženou sazbu, tedy na 10 %. 

Podpora malých a středních podniků - tedy podniků, mezi něž právě nejčastěji spadají poskytovatelé ubytovacích služeb a provozovatelé gastronomických zařízení se neomezí pouze na možnou úpravu sazeb DPH. Předložíme návrh progresivní daně z příjmu právnických osob, kterým snížíme přibližně 97 % nejmenších podniků daňové zatížení až o třetinu (cca 36 %) oproti současnosti. Tato změna přinese malým a středním podnikům více než 6 miliard korun, které mohou promítnout do vyšších mezd svých zaměstnanců nebo rozvoje podnikání. Vyšší zdanění se dle našich propočtů bude vztahovat pouze na cca 600 podniků. Jedná se především o velké mezinárodní korporace, které svůj zisk ve velkém odlévají do zahraničí formou dividend. Z těchto prostředků však nemá český občan žádný užitek, například kvalitnější zdravotnictví a školství.

S jakými kroky v oblasti řešení nedostatku zaměstnanců a vysokého daňového zatížení práce Vaše strana v nadcházejícím volebním období počítá?

Česká republika má v porovnání s ostatními státy Evropské unie nejnižší nezaměstnanost (5,4 %), což je skvělá vizitka pro hospodářskou politiku vlády Bohuslava Sobotky. Bez zaměstnání je však v tuzemsku stále zhruba 400 tisíc lidí v produktivním věku, které je zapotřebí do běžné formy práce zapojit. K tomu je nutné vytvořit podmínky, jež budou tyto osoby k práci motivovat - udělat jasný rozestup mezi pásmem sociálních dávek a výší minimální mzdy. Chceme zákonem zaručit pravidelné navyšování minimální mzdy, aby činila minimálně 40 % průměrné mzdy.

Nedovolíme snižovat cenu práce v České republice neregulovanou pracovní migrací ze zemí mimo Evropskou unii. Usilujeme primárně o to, aby na tuzemském pracovním trhu našli uplatnění čeští občané za důstojné mzdové ohodnocení.

Chceme snížit daň z příjmu u 98 % zaměstnanců, kteří pobírají mzdu maximálně do 80 tisíc korun. Díky této změně dojde ke zvýšení reálných příjmů zaměstnanců v průměru o 800 až 1 200 korun. Nastavíme tímto krokem systém, který funguje ve všech vyspělých státech ve světě.

Jaké změny v oblasti školství prosazuje Vaše strana?

Kvalita vzdělání stojí a padá s kvalitou jednotlivých škol nebo odbornou erudicí pedagogů. Chceme proto vytvořit kvalitní podmínky pro učitele, včetně skutečně důstojného platového ohodnocení (nejméně na 130 % průměrné mzdy během 4 let).

Jedním z klíčových úkolů školství je připravit mladé lidi na budoucí povolání. Proto podpoříme a vytvoříme možnosti studia v těch oborech středních a vysokých škol, jejichž absolventů je ve společnosti nedostatek. Chceme v následujícím volebním období zajistit dostatečnou dohodu mezi trhem práce a vzdělávacím systémem, aby docházelo k uplatnění absolventů odborných škol a učilišť. V tomto smyslu je tedy možné hovořit o zlepšení podmínek studentů odborných škol pro oblast hotelnictví a gastronomie.

Budeme prosazovat také modernizaci vybavení škol a zajistíme prostředky na další vzdělávání pedagogických pracovníků.

Jaký je postoj Vaší strany k případnému vytváření rovných podmínek na trhu ubytovacích služeb?

Poskytování ubytovacích služeb prostřednictví on-line nabídek v podobě tzv. sdíleného bydlení představuje nový fenomén, k němuž bude nutné na politické scéně zaujmout jasné stanovisko.

Cílem ČSSD je, aby byly splněny základní principy rovných podmínek pro podnikání ve všech sférách ekonomiky. Chceme prosadit regulaci sdílené ekonomiky tak, abychom využili její potenciál pro ekonomický růst a zlepšení kvality života, ale aby současně neznamenala nekalou konkurenci a neposilovala tzv. prekérní práci. Tedy práci bez jakékoliv právní ochrany, ze které se neodvádí odpovídající daně a příspěvky na zdravotní a sociální pojištění a která pro takové zaměstnance znamená, že ve stáří nebo v nemoci o ně nebude postaráno.

Rozvoj nových obchodních modelů přináší řadu pozitivních a negativních aspektů. Mezi negativní aspekty sdílené ekonomiky v oblasti ubytování můžeme zařadit především absenci dat uživatelů těchto služeb, což může mít dopad na výběr daní a turistických poplatků nebo bezpečnost.

Jak si představujete podporu rozvoje cestovního ruchu v příštím volebním období a jeho koordinaci a financování?

Cestovní ruch je pro rozvoj a stabilitu pracovních míst v regionech klíčový. Všichni sociální demokraté si velmi dobře uvědomují význam pozitivních dopadů cestovního ruchu na národní hospodářství a regionální rozvoj. Chceme proto zahájit debatu o stavu současné státní podpory tzv. destinačních organizací a efektivitě národního programu na podporu cestovního ruchu v regionech. Můžeme se také vrátit k diskusi o potřebě zákona o podpoře rozvoje cestovního ruchu. Toto legislativní řešení by mimo jiné nastavilo jednotnou propagaci České republiky a zajistilo provázanost národní nebo regionální politiky cestovního ruchu.

V regionech s menším průmyslovým a výrobním potenciálem bude ČSSD podporovat cestovní ruch a služby. Prvořadým cílem je postupné zmenšování rozdílů ve stupni rozvoje jednotlivých regionů.

Podporujeme uchování regionálních specifik kulturní krajiny a podporuje tvorbu v široké diskuzi vytvářených koncepcí její ochrany a citlivého rozvoje. Usilujeme o podporu udržitelného cestovního ruchu, který nenávratně nemění místní komunity, ekosystémy a biosféru, ve všech regionech.

 

KDU-ČSL

 Jaké cíle má vaše strana v oblasti DPH? - bez odpovědi

S jakými kroky v oblasti řešení nedostatku zaměstnanců a vysokého daňového zatížení práce Vaše strana v nadcházejícím volebním období počítá?

Dovoluji si připomenout, že např. ekonomická část programu koalice Lidovci a Starostové již před několika dny byla úspěšně představena: https://www.lidovcistarostove.cz/ekonomika-a-hospodarska-politika. I z tohoto důvodu si dovolím v tomto e-mailu opomenout oblast ekonomickou a daňovou, která je zevrubně popsána v ekonomické části, kterou naleznete na výše uvedeném web-linku.

 

Jaké změny v oblasti školství prosazuje Vaše strana?

Část programu věnovaná vzdělávání a školství, také si dovoluji připojit link na již zveřejnené programové body z této oblasti: https://www.lidovcistarostove.cz/vzdelani-a-skolstvi

 

Jaký je postoj Vaší strany k případnému vytváření rovných podmínek na trhu ubytovacích služeb? - bez odpovědi

Jak si představujete podporu rozvoje cestovního ruchu v příštím volebním období a jeho koordinaci a financování?

V oblasti posilování konkurenceschopnosti cestovního ruchu hodláme např. zvýšit investice do údržby a ochrany českého památkového fondu. Bližší informace zveřejníme později během představování následujících částí našeho programu.

 

KSČM

Jaké cíle má vaše strana v oblasti DPH?

KSČM bude prosazovat progresivní zdanění příjmů a kapitálu velkých korporací a omezení odlivu peněz do daňových rájů. Daně lidí i firem by měli být podle KSČM odstupňované podle příjmů. Součástí programu je také vznik jedné státní zdravotní pojišťovny, státní komerční banky nebo podpora družstevnictví. Po vyhodnocení EET, jsme po korekci.  Dvě sazby DPH, jako v roce 2008 19 plus 5%.

S jakými kroky v oblasti řešení nedostatku zaměstnanců a vysokého daňového zatížení práce Vaše strana v nadcházejícím volebním období počítá?

Na trhu chybí především lidé s technickým vzděláním. Řemeslníci, technici, mechanici, obchodníci a pracovníci IT se již tradičně dostávají do první desítky pozic, na které firmy nejhůře hledají vhodné kandidáty. Nově roste i nedostatek pracovníků na nekvalifikovaná pracovní místa, jako jsou například montážní dělníci nebo skladníci. Předpokládá se, že strukturální problém bude letos méně viditelný, zejména pokud jde o vybrané profese, vyučených bude nedostatek i nadále. Problém se dá vyřešit vzdělávacím systémem. Nízká nezaměstnanost asi vydrží i letos, ale pro nás je nejvíce bolestivá nezaměstnanost regionální. V některých místech lidé obtížně shánějí práci, a vydávat se za prací jinam není jednoduché. Zejména velké firmy mají tendenci to řešit přes agenturní zaměstnávání, a očekává se další příval gastarbeiterů, zejména z Ukrajiny a podobných zemí, pro které se nabízí práce za nižší mzdy. KSČM se obává, že koncem roku se mohou zhoršit podmínky pro ekonomický rozvoj. Platí, že hospodářský cyklus nadále funguje, že současný růst není tzv. udržitelný a že vláda na něm nemá sama až tak velký podíl. Z velké části se vezeme v určitém oživení, které je v celé Evropě.

Jaké změny v oblasti školství prosazuje Vaše strana?

Vzdělání je nejen podmínkou ekonomické prosperity, ale též podmínkou skutečné svobody. Cílem KSČM je dostupné vzdělání od školky až po vysokou školu. V tomto smyslu se náš program zaměřuje na všechny stupně vzdělávacího systému. V této oblasti chceme prosadit: Navýšení kapacit v mateřských školách tak, aby bylo možno uspokojit všechny požadavky ze strany rodičů. Příspěvek města na financování ozdravných škol v přírodě. Každé dítě by mělo mít nárok alespoň dvakrát během školní docházky na ZŠ a jednou v průběhu docházky do MŠ na příspěvek ve výši minimálně 1500 Kč. Podporu technického vzdělávání dětí a mládeže formou dotace na činnost technických a vědeckých kroužků. Včasné nalezení potenciálních vědeckých talentů je klíčovým faktorem budoucí prosperity. Zlepšení vybavenosti školních knihoven a technického zázemí ve všech základních školách. Pořádání soutěží pro děti a mládež v různých oblastech poznání pod záštitou města. Příspěvek vysokým školám na nákup zahraniční literatury a přístup do mezinárodních databází.

 

Jaký je postoj Vaší strany k případnému vytváření rovných podmínek na trhu ubytovacích služeb?

Podporovat zejména rozvoj bytových družstev a družstevní bytové výstavby. Prosadit u bytových družstev statut neziskových organizací. V nákladové skladbě družstevní bytové výstavby podporovat nevratné půjčky státu na družstevní výstavbu v rozsahu 200 tisíc Kč, vedle přiměřeného členského příspěvku jednotlivců a hypotéky pro družstvo. Státními dotacemi a poskytováním garancí zvýhodnit  hypoteční půjčky a půjčky na opravy, poskytovat daňové úlevy při správě a provozování družstevního majetku. Zvýšit zapojení obcí a regionů do politiky bydlení formou jejich účasti na rozhodování o SFRB formou sdílení kompetencí. Vymezit odpovědnost obcí za poskytování bydlení s ohledem na místní sociální situaci a zákonnou úpravou stanovit nezbytný podíl bytového fondu (zejména u velkých sídel) ponechaný v majektu obce a určený pro sociálně slabé občany (penzisty, mladá manželství aj.). Posílit ochranu práv nájemníků a vyahatelnost těchto práv. V případě výměny bytů by měla probíhat směna do nezměněných nájemních podmínek včetně trvání smluvního vztahu. Při poskyytování prvního bydlení (popř. azylového ubytování) na dobu určitou by měl být smluvní vztah v případě nezměněných podmínek obnovován. Celkové náklady na bydlení (nájem, energie, služby) by se měly ustálit na únosné, ekonomicky zdůvodněné úrovni, která již ve velké části případů byla dosažena, někde dokonce překonána. Zachovat regulaci nájemného podobně jako dalších nákladů spojených s bydlením (cena elektřiny, plynu, vodné, stočné a další služby). Zachovat příspěvek  na bydlení domácnostem a rodinám s nízkými příjmy. Znovu posoudit účinnost, adresnost a výši příspěvku s cílem zlepšit možnosti bydlení u rodin se zvláště nízkými příjmy. Zabraňovat spekuacím s bytovým fondem a úbytku bytového fondu z důvodu zanedbané péče nebo přeměny bytového fondu na nebytové prostory. Rekolaudaci bytu na nebytový prostor či dlouhodobé nevyužívání bytu (na základě registru bytů) zatížit daněmi nebo podmínit závazkem  vystavět náhradní byt. Prostředky získané prodejem obecních bytů nebo z nájemného v obecních domech využívat výhradně na výstavbu, údržbu a rekonstrukci bytového fondu.

 

Jak si představujete podporu rozvoje cestovního ruchu v příštím volebním období a jeho koordinaci a financování?

Je potřeba si uvědomit, že cestovní ruch se stává svým způsobem důležitým ekonomickým odvětvím, že vytváří nové pracovní příležitosti. Příjezd většího množství turistů do krajů vede k vyšším obratům v obchodní síti, k vyšší návštěvnosti muzeí, galerií, zoologické zahrady a památek, dochází k lepšímu využití rekreačních zařízení v krajích, většímu využití ubytovacích a stravovacích kapacit. Zkrátka znamená nesporný přínos pro rozvoj našeho krajů a zlepšení života jeho obyvatel, a o to nám jde především. Jsme pro zavedení dotací EU. K tomu využít regionálních plánů rozvoje.

 

ODS

Jaké cíle má vaše strana v oblasti DPH?

Jedním z důležitých pilířů programu Občanské demokratické strany samozřejmě je i snížení daňové zátěže nejen podnikatelů. Jsme sice skeptičtí k očekávání, že zavedením EET se významně zvýší výběr DPH, nicméně se snížení sazeb DPH počítáme: z 21% na 19% a z 15% na 10%, a to při pouze dvou sazbách. Rovněž budeme prosazovat snížení odvodů ze mzdy hrazených zaměstnavateli o 2 procentní body.

 

S jakými kroky v oblasti řešení nedostatku zaměstnanců a vysokého daňového zatížení práce Vaše strana v nadcházejícím volebním období počítá?

Víme dobře, jaký je pro české zaměstnavatele problém získat potřebné zaměstnance, ze všech stran slyšíme, že právě nedostatek zaměstnanců je momentálně největší překážkou rychlejšího hospodářského růstu. Počítáme proto nejen se snížením daňové zátěže, ale i se zjednodušením zákoníku práce a usnadněním získávání pracovníků ze zemí mimo EU. Jako nezanedbatelný problém vnímáme i prudký nárůst počtu zaměstnanců ve veřejném sektoru za vlády ČSSD, ANO a KDU-ČSL, kteří pak samozřejmě chybí v sektoru produktivním. Naším cílem je návrat minimálně ke stavu z roku 2013.

Jaké změny v oblasti školství prosazuje Vaše strana?

V oblasti školství počítáme zejména s větším zapojením zaměstnavatelů včetně drobných živnostníků do učňovského a odborného školství, v rámci středního odborného vzdělávání se významně posílí role potenciálních zaměstnavatelů, kteří budou mít možnost ukázat skutečný výkon povolání jako perspektivní kariérní cestu a současně si vybrat ty nejperspektivnější. I pro ostatní pak bude otázkou prestiže a dobrého budoucího uplatnění, podobně jako tomu bylo za první republiky, pokud budou mít (např. číšníci) výuční list  michelinské restaurace.

Jaký je postoj Vaší strany k případnému vytváření rovných podmínek na trhu ubytovacích služeb?

V žádném případě nechceme bránit moderním trendům v jakékoli oblasti, ať už jde o ubytování nebo třeba dopravu. Vždy ale trváme na tom, že všichni poskytovatelé stejného typu služeb musí mít stejné podmínky, pokud možno ovšem co nejjednodušší. Kdo podniká pronájmem apartmánů musí platit daně a poplatky stejně jako ten, kdo provozuje hotel.

Jak si představujete podporu rozvoje cestovního ruchu v příštím volebním období a jeho koordinaci a financování?

Nejsme obecně zastánci rozsáhlých státních strategií a miliardy investované do jejich naplňování nejsou zdaleka vždy využity efektivně, ostatně tak o tom i kontrolní závěry NKÚ v této oblasti. Věříme, že nejlepší podporou, kterou stát může podnikatelům v cestovním ruchu poskytnout, je snížení byrokratické zátěže, jak o tom mluvíme v naší antibyrokratické revoluci, snížení daňové zátěže, to, že nebude házet podnikatelům klacky pod nohy ve formě stále nových a nových předpisů, regulací a kontrol, kterých do každé restaurace o pár stolech chodí bez přehánění desítky a v neposlední řadě, že zajistí kvalitní infrastrukturu nejen tu dopravní.

 

TOP 09

Jaké cíle má vaše strana v oblasti DPH?

TOP 09 navrhuje zavedení dvou sazeb DPH – základní ve výši 20 % a snížené ve výši 10 %. Co se týče EET, domníváme se, že jde o projekt, který přináší více škody než užitku, a proto jej hodláme zrušit. Cílem TOP 09 je také zjednodušit odvádění daní zavedením Jednotného inkasního místa – systému, kdy daňový poplatník odvádí daň z příjmu, sociální a zdravotní pojištění vypočtené z jednotného základu na jedno místo, které spravuje odvody a z jednoho místa také přichází jediná kontrola.

 

S jakými kroky v oblasti řešení nedostatku zaměstnanců a vysokého daňového zatížení práce Vaše strana v nadcházejícím volebním období počítá?

Vysoké zdanění práce vnímáme jako jeden ze zásadních problémů brzdících naši ekonomiku – proto TOP 09 hodlá prosadit postupné snížení odvodů na sociální pojištění o 8 %. V Zákoníku práce hodláme zrušit nesmyslné výjimky a povinnosti, což umožní vstup na pracovním trh i lidem, kteří na něm v současnosti nejsou. TOP 09 prosadí další opatření zvyšující flexibilitu pracovního trhu, což se projeví zejména v oblastech, které pociťují sezónní výkyvy (k nimž patří i hoteliérství). Hodláme usnadnit ukrajinským občanům přístup na český pracovní trh.

Jaké změny v oblasti školství prosazuje Vaše strana?

Cílem TOP 09 je posílit spolupráci mezi odbornými školami a zaměstnavateli, a to zavedením systému duálního vzdělávání (kdy žák tráví část svého studia získáváním zkušeností zapojením do pracovního procesu v určité firmě). Mimo znalostí hodláme klást důraz na rozvíjení dalších schopností žáků – jazykových kompetencí (získaných zejména díky možnosti strávit rok středoškolského studia v zahraniční), komunikačních schopností, schopnosti práce v kolektivu, kreativity a emoční inteligence. Tedy právě oblastí, které jsou pro zaměstnance v hotelnictví a restauratérství důležité. 

Jaký je postoj Vaší strany k případnému vytváření rovných podmínek na trhu ubytovacích služeb?

Rozšiřování fenoménu tzv. sdílených služeb (ať už se jedná o ubytování či dopravu) je vzhledem k rozvoji informačních technologií nezvratné. Proto je TOP 09 nehodlá striktně omezovat, ale vést debatu se všemi zainteresovanými stranami o odpovídajících způsobech jejich právního ošetření. Obecným cílem této debaty by samozřejmě mělo být zamezení extrémům, k nimž patří i Vámi uvedený případ podnikání ubytovacích službách pomocí této platformy.

 Jak si představujete podporu rozvoje cestovního ruchu v příštím volebním období a jeho koordinaci a financování?

Debatu o konceptuálním pojetí rozvoje cestovního ruchu TOP 09 hodlá vést, avšak má za to, že podporu turismus nelze vyřešit pouze jedním nařízením, ale spíše přijímáním synergických opatření. Věříme, že k rozvoji cestovního ruchu mohou přispět i některá jiná opatření v našem programu – např. zavedení eura, které usnadní pobyt zahraničním turistům, nebo zvýšení prostředků na kulturu, které umožní údržbu kulturních památek a rozvoj různých forem umění, které mohou přilákat do České republiky specifické skupiny turistů.

Jsou nějaké další cíle Vaší strany na podporu podnikání v cestovním ruchu?

Cílem TOP 09 je usnadnit podnikání ve všech odvětvích. Proto prosadíme Jednotné kontrolní místo – jednu státní kontrolu, která s podporou odborných institucí provede jednotnou kontrolu všech oblastí při jedné návštěvě.  Prosadíme také tzv. ONE STOP SHOP pro malé podnikatele – dobrovolný systém, kam podnikatel bude vkládat pouze faktury za zakoupené či prodané zboží a služby; veškerá komunikaci se státem, včetně daňového přiznání, bude posléze obstarána automaticky.

 

SVOBODA A PŘÍMÁ DEMOKRACIE

Jaké cíle má vaše strana v oblasti DPH?

Jako cíl v budoucnu chceme zrušení DPH a nahrazení konečnou daní z prodeje, jak tomu je ve světě mimo EU - je to jednodušší, průhlednější jak pro firmy, tak pro stát, neumožnuje to podvody s vratkami, ani nezatěžuje účetnictví jako současný paskvil. 

Levnější a jednodušší výběr bez podvodů znamená možnost snížení konečné daně. 

Naším cílem je snižování všech daní - prostřednictvím zefektivňování státní správy.

 

S jakými kroky v oblasti řešení nedostatku zaměstnanců a vysokého daňového zatížení práce Vaše strana v nadcházejícím volebním období počítá?

Navrhujeme snížení odvodů za zaměstnance až na polovinu současné částky (s tím, že krom zefektivnění systému na příjmové stránce navrhujeme vícezdrojové financování důchodů z monopolního využívání přírodního bohatství, energetiky nebo telekomunikací). 

Dále navrhujeme zrušení DPH a nahrazení konečnou spotřební daní, jak je obvyklé na celé planetě mimo Evropu - sníží to náklady státu i firem na byrokracii a nulové podvody s odpočty.

Navrhujeme paušální daně pro menší živnostníky a firmy - opět snížení nákladů pro všechny zúčastněné, nulové nedoplatky atd.

To znamená, že lze snížit konečnou dan o úspory, které jednodušší systém přinese, aniž by stát měl méně peněz na jiné výdaje.

 

Jaké změny v oblasti školství prosazuje Vaše strana?

Změny ve školství příliš neovlivní současný trend "mít školu, abych nemusel pracovat”. To je třeba změnou klimatu ve společnosti - je třeba, aby stát všemi kanály od školek až po veřejnoprávní média propagoval práci - aby společenskou metou nebylo mít titul a někde sedět, ale vytvářet vlastníma rukama hodnoty, nebo třeba sloužit a pomáhat ostatním. 

Jaký je postoj Vaší strany k případnému vytváření rovných podmínek na trhu ubytovacích služeb?

Podle našeho soudu jde spíš o nelegální podnikání, které by měly důkladně kontrolovat jak živnostenské úřady, tak finanční úřad, případně další orgány (např. hygienici atd.). 


Jak si představujete podporu rozvoje cestovního ruchu v příštím volebním období a jeho koordinaci a financování?

Podpora cestovního ruchu v ČR je dlouhodobě velmi nízká. Zákon o cestovním ruchu, který byl základním tématem Koncepce státní politiky cestovního ruchu 2014-2020, není dosud přijatý a ani se s ním nepočítá. Dostupnost finančních prostředků pro cestovní ruch nemá systém, je nefunkční, někdy dochází k duplicitě, roztříštěnosti, dotační programy mají velmi náročná kritéria. Cestovní ruch nemá správnou a dostatečnou koordinaci a je tudíž velmi nutné, aby Zákon o cestovním ruchu existoval. Akční plán ke koncepci cestovního ruchu nemůže nahrazovat Zákon. Konkrétní představa podpory rozvoje cestovního ruchu by měla vzejít z požadavků jednotlivých odvětví cestovního ruchu na základě odborné analýzy a vyhodnocení posledních dvou-tří let, kdy cestovní ruch zaznamenal veliké výkyvy. Je nutné deklarovat význam a přínos cestovního ruchu pro veřejný rozpočet a zaměstnanost. Novela zákona 159/1999, připravená MMR do programu vlády je pro podnikatele nepřijatelná, protože zvyšuje nepřiměřeně finanční zatížení podnikatelů ve prospěch pojišťoven, které tak nebudou mít žádná podnikatelská rizika. Cestovní kanceláře svým vysokým nevratným finančním vkladem do společného garančního fondu budou de facto podporovat nesvědomité, nezodpovědné subjekty v úpadku. Správa a fungování tohoto garančního fondu je nedostatečné v rámci Státního bytového fondu, který je dotován státem a jeho nejvyšší orgány nemají žádné zkušenosti s cestovním ruchem. V ČR je nejvyšší finanční zatížení cestovních kanceláří v Evropě proti úpadku a téměř žádná jiná členská země EU nepřipravuje vyšší zajištění. Tato novela nemůže nahrazovat Zákon o cestovním ruchu, protože se nejedná o podporu rozvoje cestovního ruchu, ale pouze o ochranu spotřebitele. Tato novela by však měla být součástí Zákona o cestovním ruchu.

Jsou nějaké další cíle Vaší strany na podporu podnikání v cestovním ruchu?

Je nutné řešit šedou ekonomiku - neoprávněné podnikání v cestovním ruchu důslednými kontrolami a vysokými sankcemi, aby se vyrovnalo podnikatelské prostředí. Řešení problémů směnáren – poplatky uváděné v 0 %, ve skutečnosti marže až 40 %, řešení prostituce v Praze na Václavském nám. ap. Je nutné zvýšit konkurenci pojišťoven pro zajištění úpadku cestovních kanceláří, zahraniční pojišťovny a velké zahraniční Garanční fondy jsou ochotny spolupracovat s českými cestovními kancelářemi. Spolupráce s MMR – Odborem cestovního ruchu je velmi nízká, možná by stálo za úvahu přesunout cestovní ruch k jinému ministerstvu. Tento odbor nedokázal vyřešit problémy pojišťoven a cestovních kanceláří, jeho seznamy pojištěných cestovních kanceláří jsou nedostatečné, neřeší neoprávněné podnikání atd.

 

dne 17.10.2017 jsme obdrželi níže uvedenou emailovou zprávu od strany SVOBODNÍ

Vážení představitelé Asociace hotelů a restaurací,

tak jako se členové Asociace hotelů a restaurací sdružují ve Vaší organizaci s cílem, jak sami píšete, zlepšit v naší zemi podnikatelské prostředí, tak se členové Strany svobodných občanů sdružují v politické straně. Našim motivem je také výrazná změna v přístupu k podnikatelům a zlepšení podnikatelského prostředí, ale také obrana před politiky, kteří z našeho státu dělají zemi, ve které je stále těžší podnikat, žít a tvořit.

Našim cílem je vytvoření fungujícího státu, který bude své občany zatěžovat v co nejmenší míře daněmi, byrokracií a kontrolami. Přejeme si stát, který bude sloužit svým občanům, kde nebude korupce standardem, kde nebude stát dotovat jedny občany na úkor druhých, kde nebudou političtí reprezentanti vyvolávat nenávist jedné skupiny obyvatel vůči druhé, kde nebude šikovný a pracovitý občan po zásluze potrestán vysokými daněmi a státní šikanou. Naopak. Občané a firmy budou platit nízké daně a peníze z nich budou využity efektivně - na kvalitní silnice, fungující zdravotnictví, obranyschopnou armádu, rychlé soudnictví, kvalitní školství atd.

Máme za to, že naše vize se prolíná se zájmy živnostníků a malých a středních podnikatelů, proto tímto žádáme Vás o Vaše členy o podporu.

Co konkrétního nabízí Svobodní členům Asociace hotelů a restaurací?

Zrušíme EET a kontrolní hlášení

Zvýšíme výdajové paušály

Zjednodušíme podnikání – výrazně zjednodušíme začátek podnikání, zavedeme tzv. podnikání na zkoušku, snížíme papírování, propojíme úřady tak, aby si předávali informace mezi sebou a vy nemuseli místo práce komunikovat s úřady

Snížíme a sjednotíme DPH na 14 %

Necháme na majitelích restaurací a dalších zařízení, zda chtějí mít svůj podnik kuřácký, nebo nekuřácký. Toto má být výlučně v rukou majitele.

Podporujeme vytvoření jednoho inkasního místa, které by ušetřilo podnikatelům spoustu času a námahy. Nyní podnikatele v České republice kontroluje 27 institucí

Současné povinnosti vůči Statistickému úřadu, OSA nebo předpisy v oblasti povinného školení bezpečnosti práce jsou nákladné, berou podnikatelům čas a tedy i peníze. Proto tyto administrativní povinnosti významně zjednodušíme

Pravidla pro podnikání, která diktuje stát, musí být co nejjednodušší a jasná. Nesmí se opakovat situace, kdy kvůli chybám státu živnostníci netuší, jaké povinnosti pro ně platí. Zákony se budou moci měnit vždy jen se začátkem kalendářního roku

Zasadíme se o svobodnou pracovní dohodu, tedy možnost uzavřít pracovní smlouvu mimo zákoník práce, pokud to oběma stranám vyhovuje. Svobodní jsou také pro legalizaci „švarcsystému“

Díky zvýšení slevy na poplatníka budou mít všichni pracující o 1000 Kč měsíčně vyšší výplatu

Přinášíme balíček daňových opatření, které sníží přerozdělování o 81 miliard korun, o to více zbude lidem v kapsách

Prosadíme dálniční spojení mezi krajskými městy

Zavedeme komunikaci s úřady z tepla domova

Zrušíme 32 zbytečných úřadů

Omezíme moc úředníků a politiků

Narovnáme podnikatelské prostředí – zrušíme dotace pro podnikatele. V rámci EU budeme tlačit na zrušení dotací pro podnikatele ve všech státech. Uvědomujeme si, že jsou odvětví, jako např. zemědělství, kde by nemohli naši podnikatelé konkurovat dotovaným podnikatelům z jiných zemí.

Pokud se ptáte, kde na to vezmeme, odpověď je zde:https://www.svobodni.cz/program/kde-na-to-vsechno-vezmeme/

Více k programu Svobodných:https://www.svobodni.cz/program/ Pokud byste se chtěli na něco zeptat nebo se osobně sejít, neváhejte mě kontaktovat mailem nebo telefonicky: iskova@svobodni.cz, tel: 723005829

Doufáme, že Vás náš program zaujal a pozitivně oslovil. Budeme moc rádi, pokud ho předáte dál Vašim členům. Věříme, že s podporou živnostníků, malých a středních firem a dalších pracujících lidí se nám podaří prosadit náš program a udělat tak z České republiky přívětivý stát, ve kterém bude radost podnikat a žít.

Přeji hezký den.

S pozdravemTerézia Mlýnková Išková, místopředsedkyně Strany svobodných občanů

Staňte se členem Asociace hotelů a restaurací České republiky
CHCI SE STÁT ČLENEM

Chcete ušetřit na poplatcích OSA a Intergram? Chcete, aby Vaše ubytovací  a stravovací zařízení hrála první ligu? Chcete mít možnost připomínkovat zákony, jež ovlivňují Vaše podnikání? Potřebujete přihrát více klientů a více zviditelnit Vaše zařízení? Nechcete ztrácet čas vyhledáváním všech nových předpisů a zákonů? Chcete získat novou inspiraci a zkušenosti od svých kolegů?