Novinky

Připomínky k návrhu zákona o elektronické evidenci tržeb

Napsal/a Klára Stárek Zachariášová | 14.4.2015
Naše stanoviska

Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR

Těšnov 5

110 00 Praha 1

 

 

V Praze dne 23.2. 2015

 

Emailem: petru@socr.cz

 

Věc: Připomínky k návrhu zákona o evidenci tržeb

 

Vážení,

V návaznosti na zaslané podklady sdělujeme následující:

 

A: SHRNUTÍ HLAVNÍCH DOPADU PŘEDLOŽENÉHO MATERIÁLU

Návrh dle Asociace hotelů a restaurací České republiky, o.s. (dále jen „AHR ČR“) je vnímán pozitivně a jeho zavedení do právního řádu České republiky AHR ČR považuje za vhodný a silný nástroj pro narovnání podmínek v podnikání, a souhlasí tak s důvodovou zprávou a závěrečnou zprávou hodnocení dopadů regulace (RIA) k předmětnému návrhu zákona. AHR ČR má za to, že podnikatelské prostředí se po počátečních potížích, které očekává, s novou právní úpravou vyrovná a bude ji bez problému akceptovat, tento cíl a jeho dosažení v čase a kvalitě bude záviset na spolupráci příslušných orgánů státní správy s profesními organizacemi, které působí v jednotlivých segmentech hospodářství. Z toho pohledu AHR ČR hodnotí pozitivně aktuální zapojení MF ČR do osvětové činnosti. Je nutné, aby systém byl dostatečně technicky propracován, aby nestěžoval administrativní a časovou zátěž související s evidencí služeb a případnými kontrolami ze strany dozorových orgánů.

 

B OBECNÁ PŘIPOMÍNKA

AHR ČR se domnívá, že předkladatel dostatečně nevyjasnil způsob, jakým bude aplikovat v zákoně uvedené povinnosti na provozovny (mobilní provozovny), které nemají trvalé připojení k internetu, nebo takové připojení mají avšak je nestálé, například vlakové vozy, autobusy a obecně doprava, nebo horské provozovny, ubytování v lokalitách s horším pokrytím signálu. Nutná kombinace off-line a on-line režimu není podle názoru AHR ČR dostatečně specifikována.

 

Pokud jde o dobu do nabytí účinnosti zákona (1.11.2015, respektive 1. ledna 2016), AHR ČR ji vnímá jako poměrně krátkou, zejména s ohledem na to, že zákon nebyl zveřejněn ve Sbírce zákona ČR a není tak adresátům právní normy známo její závazné znění, osoby dotčené povinností evidovat tržby nemají a nebudou mít dostatečný prostor pro seznámení se s novou právní úpravou a její praktickou aplikací. Za krátké se považuje i období od 1. listopadu 2015 do 1. ledna 2016, po kterou by měly probíhat činnosti souvisejících s přidělováním autentizačních údajů. Toto období by mělo trvat alespoň 6 měsíců. Není rovněž zřejmé proč ustanovení paragrafu 27 až 39, s výjimkou úpravy zacházení s autentizačními údaji a s tím související sankce, mají nabývat účinnosti již 1. listopadu 2015.

 

C ZÁSADNÍ KONKRÉTNÍ PŘIPOMÍNKY

§ 5

Výjimky z evidování tržeb

(3) Z evidování tržeb jsou vyloučen tržba uskutečněné

b) během jednoho měsíce 10 dní následujícího následujících po přidělení daňového identifikačního čísla.

Odůvodnění:

Lhůta stanovená v §5 odstavec 3 písmeno b) v délce trvání deset dní je příliš krátká neboť nezohledňuje dny právního klidu a nezohledňuje situaci začínajících podnikatelů, kteří s největší pravděpodobností nebudou schopni v tak krátké lhůtě a v situaci, kdy budou muset zahajovat samotné podnikání, požádat o autorizační údaje, pořídit hardware a software pro evidenci tržeb a zahájit jejich evidenci. Je navrhováno prodloužení této lhůty minimálně na jeden měsíc.

 

§ 19

Kontrolní nákup

(2) Neodporuje-li to povaze předmětu kontrolního nákupu, může orgán příslušný k prověřování plnění povinností při evidenci tržeb od smlouvy, která byla založena úkony kontrolního nákupu, odstoupit.

(3) Nevydá-li poplatník na základě odstoupení od smlouvy bezdůvodné obohacení do 5 dnů, stává se pohledávka z bezdůvodného obohacení nedoplatkem na příslušenství daně.

Odůvodnění:

Samotné provedení kontrolního nákupu nemá způsobit poplatníkovi škodu respektive narušit jeho legitimní očekávání spojené s realizací tržby a potažmo zisku. AHR ČR nespatřuje důvod, pro který by mělo dojít k umožnění k odstoupení, zvláště za podmínek, které nejsou v zákoně blíže specifikovány, u nichž není zřejmé, zda na ně lze aplikovat občanský zákoník. Za problematické se považuje i řešení uvedené v odstavci 3 uvedeného paragrafu, které znemožňuje jakoukoli obranu poplatníka, proti odstoupení ze strany příslušného orgánu mimo daňový řád.

 

 

K § 27

Přestupky

AHR ČR považuje sankci uvedenou v odstavci (5) písmeno a) za nedostatečně definovanou z hlediska pojmu provozovna a z části se vymykající dosavadním legislativním zvyklostem při zpracování návrhu právních předpisů, neboť zejména není zřejmé jaký je účel uzavření provozovny na dva a více pracovních dnů a není vysvětleno, kdy má dojít k aplikaci této sankce a kdy naopak má dojít k aplikaci sankce uvedené pod písmenem b), která umožnuje uložit zákaz činnosti. Pokud totiž půjde o poplatníka s jedinou provozovnou, bude uložení sankce uvedené pod písmenem a) naplňovat sankce uložené pod písmenem b), který upravuje zákaz činnosti.

Obdobné ustanovení platí u ust. §28 odst. 5.

K § 29

Zákaz činnosti u správních deliktů

Je opakovaně uvedena nejdelší doba, na kterou lze zákaz činnosti uložit, což se jeví jako nadbytečné.

 

§ 32

Výše pokuty

Při určení výměru pokuty právnické osobě a podnikající fyzické osobě se přihlédne k poměrům pachatele, včetně jeho dosavadních činností a jeho majetkových poměrů, stejně jako k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán.

Odůvodnění:

Přihlížení k majetkovým poměrům by založilo nerovnost mezi sankcionovanými poplatníky a vedlo k trestání poplatníků za jejich majetkové poměry, třeba nesouvisející s podnikáním, což je nepřípustné.

 

§ 38

Námitky

(1)     Nesouhlasí-li ten, jehož povinnosti jsou prověřovány s rozhodnutím o předběžném opatření, může proti němu podat námitky nejdříve do 3 15 pracovních dnů ode dne seznámení se s uložením opatřením. Podané námitky nemají odkladný účinek

Odůvodnění:

Lhůta tří dnů se jeví jako krátká a neumožňuje reagovat postiženému poplatníkovi následně, např. po ukončení účinnosti předběžného opatření. Navrhuje se prodloužení této lhůty.

 

K § 43

PŘECHODNÝ REŽIM

Toto ustanovení a na něj navazující a ustanovení dokumentu nazvaného Teze návrhu vyhlášky č. …/2015 Sb., kterou se provádí zákon č. …/2015 Sb., o evidenci tržeb upravuje dočasné vynětí vybraných tržeb nebo poplatníků ode dne nabytí účinnosti zákona o evidenci tržeb po stanovenou dobu z režimu evidence tržeb. Tato úprava je pro AHR ČR nepřípustná neboť má za to, že opatření předpokládaná uvedeným zákonem mají být účinná pro všechny oblasti podnikání tj. pro všechny poplatníky, na které se zákon může vztahovat. AHR ČR má za to, že zákon by neměl zvýhodňovat nebo znevýhodňovat jednotlivé poplatníky jen proto, že podnikají v určitém segmentu a navrhuje, aby žádný přechodný režim nebyl povolen. Přechodný režim navrženého zákona o elektronické evidenci tržeb však nastavuje pravidla odlišná. Zejména má být systém aplikován v několika fázích na různé segmenty trhu a na základě analýzy má dojít k rozhodnutí o dalším postupu. Zákon má podle našeho názoru být účinný pro všechny dotčené subjekty ve stejný okamžik. Pro případný zkušební provoz by měla sloužit legisvakanční lhůta, která může být přiměřeně dlouhá a během níž může na vzorku subjektů být zákon uváděn do praxe. Samotná vyhláška Ministerstva financí ČR pak jako podzákonný předpis není dostatečně rigidním nástrojem sloužícím k legitimnímu očekávání podnikatelů.

 

 

Staňte se členem Asociace hotelů a restaurací České republiky
CHCI SE STÁT ČLENEM

Chcete ušetřit na poplatcích OSA a Intergram? Chcete, aby Vaše ubytovací  a stravovací zařízení hrála první ligu? Chcete mít možnost připomínkovat zákony, jež ovlivňují Vaše podnikání? Potřebujete přihrát více klientů a více zviditelnit Vaše zařízení? Nechcete ztrácet čas vyhledáváním všech nových předpisů a zákonů? Chcete získat novou inspiraci a zkušenosti od svých kolegů?