Novinky

Směrnice EU o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem

Napsal/a Klára Stárek Zachariášová | 3.11.2017
Naše stanoviska

Stanovisko HOTREC ke Směrnici EU o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem

Konfederace HOTREC bere na vědomí návrh Komise na Směrnici o „rovnováze mezi pracovním a soukromým životem rodičů a pečovatelů, kterým se ruší Směrnice Rady 2010/18/EU“ - COM(2017)253 v konečném znění.

Celkově se HOTREC domnívá, že rovnováha mezi pracovním a soukromým životem a nerovnost mezi ženami a muži na trhu práce zůstávají tématy, která si zaslouží pozornost. Nicméně je třeba se zmínit o skutečnosti, že odvětví pohostinství v současnosti čelí nedostatku kvalifikovaných pracovníků, a to i přes vysokou míru nezaměstnanosti v Evropě. Zejména dovolené, které navrhuje Evropská komise, a dále ujednání o povinné pružné pracovní době, by v tomto kontextu představovaly riziko dalšího zhoršování situace, protože zaměstnavatelé budou čelit dvěma problémům najednou: nedostatku kvalifikovaných sil a skutečnosti, že by zaměstnanci mohli být častěji na dovolené, což by mohlo být potenciálně škodlivé pro každodenní řízení provozu malých podniků, které často nutně fungují na základě každodenního a 24hodinového plánování.

 

Konkrétněji konfederace HOTREC vyjadřuje následující obavy:

 

 • Odvětví pohostinství z ekonomického hlediska: 91% firem v sektoru pohostinství jsou mikro-podniky. Odvětví zajišťuje ekonomice EU 10 milionů pracovních míst, z čehož až 60% je vykonáváno ženami a až 20% osobami mladšími 25 let. Pohostinství je tedy současně vstupní branou na pracovní trh, významným přispěvatelem k zaměstnanosti mladých lidí i k celkovému hospodářství EU. Aktuální návrh by mohl odvětví odrazovat od náboru mladých lidí, včetně žen, protože by se firmy obávaly důsledků případných dalších dovolených pro jejich obchodní činnost a zvýšené náklady by uškodily jejich konkurenceschopnosti.

 

 • Sociální dialog: HOTREC nesouhlasí s přístupem Komise k otázce zrušení směrnice Rady 2010/18/EU. Ta byla projednána se zaměstnavateli (Business Europe a UEAPME) a s odbory (ETUC) v roce 1995 a byla opětovně projednána i v roce 2010. Zaměstnavatelé neobdrželi od odborů žádost o revizi textu. Zrušením dohody Evropská komise podkopává úlohu sociálního dialogu a vnáší do své historie negativní precedens.

 

 • Subsidiarita: Konfederace HOTREC se domnívá, že Evropská komise musí dodržovat zásadu podřízenosti - subsidiarity. Návrh zamýšlí sjednotit různé možnosti čerpání volna, které již existují na národní úrovni v některých členských státech, a harmonizovat je na úrovni EU. HOTREC je toho názoru, že tyto možnosti by měly zůstat v kompetenci členských států. Řešení typu „jedna velikost pro všechny“ nemůže být akceptováno. Kromě toho ty země, které již tato ustanovení předvídaly, by musely změnit svoje vlastní systémy tak, aby vyhověly novým legislativním požadavkům - to by vedlo ke zvýšené administrativě a byrokracii. Navíc ty země, které tyto dovolené nepředpokládaly, již mohou používat jiné nelegislativní pobídky, aby podpořily rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem

 

 • Finanční dopady: Hodnocení dopadů, které je přílohou Sdělení s názvem: „Nový začátek pro podpoření rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem rodičů a pečovatelů“ odhaduje, že v dlouhodobém výhledu (2015-2055) bude celkový dopad na firmy představovat -172,7 miliardy EUR. Konfederace HOTREC by chtěla zdůraznit, že je obtížné předvídat tak vzdálenou budoucnost. Ještě důležitější však je to, že hodnocení dopadů se nezmiňuje o krátkodobých nákladech.

 

Konfederace HOTREC se domnívá, že nová legislativa by měla v krátkodobém horizontu obrovský dopad na sektor pohostinství (neboť 91% podniků jsou mikro-podniky). V jejím důsledku by mohly některé podniky ukončit svoji činnost, neboť jejich roční míry zisku by byly ovlivněny drastickým způsobem. Nová legislativa by rovněž měla přímý dopad na výkon společností, což by se nevyhnutelně promítlo do výrobních ztrát s ohledem na nutnost zpracovávat související žádosti, přerozdělovat práci, hradit náklady na náhradní pracovníky a na další školení. A konečně finanční efekt různých dovolených a flexibilní pracovní doby je v mikro-podnicích dvojnásobný, jelikož zaměstnanec v zákaznickém servisu bude vždy muset být nahrazen jiným zaměstnancem. Tato situace by znamenala pro odvětví, které se ještě stále zotavuje z krize, velmi silnou zátěž. Pokud jsou dovolené hrazeny zaměstnavatelem, pak si zaměstnavatel prostě nebude moci dovolit najmout náhradu.

 

 • Případ SMS (MSP): V bodě 30 úvodního odůvodnění se uvádí, že: „Tato Směrnice by neměla klást administrativní, finanční ani právní překážky způsobem, který by brzdil vznik a rozvoj malých a středních podniků. Na členské státy EU je proto apelováno, aby posoudily dopady svých prováděcích předpisů na MSP s cílem zajistit, aby nebyly nepřiměřeně postiženy malé a střední podniky, se zvláštním důrazem na mikro-podniky a jejich administrativní zátěž“. Konfederace HOTREC se domnívá, že bod 30 úvodního odůvodnění by měl být přímou součástí článků Směrnice, jelikož má na odvětví pohostinství přímý vliv.

 

 • Veřejné finance: V některých členských státech jsou náhrady dovolených vypláceny prostřednictvím příspěvků na sociální zabezpečení. V důsledku toho by více dovolených vedlo k vyšším společenským výdajům. To by přispělo k neudržitelnosti veřejných financí a k situaci, kdy by zaměstnavatelé mohli být žádáni o uhrazení těchto nepřímých nákladů. Současně lze předpokládat, že pokud se budou zvyšovat daně na trhu práce, zaměstnavatelé budou přijímat méně zaměstnanců. V některých dalších členských státech bude na zaměstnavatelích, aby hradili příspěvky související s těmito dovolenými a s pružnou pracovní dobou zaměstnanců. To bude mít na firmy přímý dopad, jelikož podle návrhu by příspěvek měl být přinejmenším stejný, jako je tomu v případě příspěvku, který by dotyčný pracovník obdržel v případě nemoci.

 

 • Rozsah: Záběr iniciativy není jasný. Je cílem iniciativy zlepšit nedostatečné zastoupení žen na trhu práce, nebo podpořit rovnováhu mezi pohlavími při odpovědnosti za poskytování péče? Ať již je tomu jakkoliv, iniciativa nebude podporovat vytváření pracovních míst.

 

 • Cíle: Pod hlavičkou „specifických cílů“ poukazuje návrh Komise na snižování absentérství v důsledku této reformy. Konfederace HOTREC je toho názoru, že by se absence žen zvýšila, protože ženy budou více využívat opatrovnickou dovolenou i rozšířené právo na rodičovskou dovolenou. Navíc, čím déle budou ženy zůstávat mimo pracovní trh, tím větší bude rozdíl v odměňování žen a mužů. V důsledku toho se HOTREC domnívá, že by návrh negativně ovlivnil příležitosti žen na trhu práce a rovné zacházení v zaměstnání.

 

 • Otcovská dovolená - Většina členských států má v legislativě na národní úrovni zakotvena ustanovení o otcovské dovolené. HOTREC se domnívá, že tato záležitost by měla být řešena buď právními předpisy na národní úrovni, nebo ustanoveními kolektivní dohody. Subsidiarita by měla mít přednost. Mělo by se také vzít v úvahu, že některé členské státy nepočítaly se zavedením takové dovolené z kulturních či právních důvodů.

 

 • Rodičovská dovolená - HOTREC nerozumí důvodu posunutí věkové hranice z 8 na 12 let. EU by neměla brát za standard země s aktuálně nejvyšší životní úrovní. Kromě toho by měli rodiče mít právo zvolit si, zda převedou měsíce dovolené na svého partnera či nikoliv (HOTREC však souhlasí se současnou právní úpravou - jeden měsíc by měl být nepřevoditelný).

 

 • Dovolená pro pečovatele:

-        Znění návrhu nehovoří o limitu stanoveném pro dovolenou - může docházet ke zneužívání dovolené a zátěž pro sektor pohostinství by mohla být obrovská ve smyslu souvisejících nákladů, zajišťování zástupů v práci, nároků na administrativu a reorganizaci práce. Pro malé a střední podniky i mikro-podniky by vyhovění tomuto návrhu byl obzvláště náročné.

-        Zaměstnanec by měl být v každém případě povinen prokázat důvody, proč si bere dovolenou.

-        Formulace: „podmínkou pro takový nárok mohou být přiměřené důvody zdravotního stavu příbuzné osoby daného pracovníka“, je příliš vágní.

-        Je tradiční skutečností, že ženy mají tendenci být těmi, kdo se stará o starší či nemocné osoby. To by mohlo znamenat, že zaměstnavatelé v sektoru pohostinství by mohli být méně ochotní ženy zaměstnávat, budou-li předem vědět, že by si ženy mohly brát dovolenou na ošetřování.

 

 • Flexibilní pracovní režimy:

-        Flexibilní pracovní ujednání (např. změny v pracovních rozpisech, možnost zažádat si o dočasné zkrácení pracovní doby, apod.) musejí být dohodnuty na úrovni firmy mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem tak, aby bylo dosaženo optimální rovnováhy vycházející z potřeb zaměstnavatelů a strategických cílů, a to dobrovolně.

-        Je třeba připomenout, že z důvodu svojí specifické povahy sektor pohostinství vyžaduje flexibilní pracovní dobu (např. hotely jsou otevřené sedm dní v týdnu, 24 hodin denně).

-        Mikro-podniky (91% z 1,8 milionu organizací v tomto odvětví) by pravděpodobně tímto návrhem utrpěly nejvíce, neboť by musely řešit reorganizaci práce, případná opatření související se zástupy i finanční náklady. Vyhodnocení dopadů uznává, že většina nákladů se odvíjí od flexibilního pracovního režimu.

-        HOTREC z titulu proporcionality zpochybňuje potřebu zavádět do legislativy ochranu zaměstnanců před propouštěním (článek 12/1).

-        Není proporcionální, že důkazní břemeno je v tomto případě ponecháno na zaměstnavateli (článek 12/2).

-        Rozsah je příliš široký – stávající Směrnice uvádí, že pracovníci přicházející z rodičovské dovolené si mohou zažádat o flexibilní pracovní režim. Aktuální návrh se týká pracovníků s dětmi do dvanácti let a pečovatelů obecně.

-        Sektor pohostinství již nabízí zaměstnancům možnost pracovat v režimu určitých plánovaných směn, což pro ně může být příležitostí, která jim pomůže vyvážit rodinný život s životem profesním.

 

 • Nelegislativní opatření – Konfederace HOTREC plně podporuje nelegislativní opatření, která Komise navrhuje ve svém Sdělení k podpoře rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem pracujících rodičů a pečovatelů (COM(2017)252 v konečném znění), zejména pak:

-        Podpora ze strany členských států při poskytování vysoce kvalitního vzdělávání a péče o děti v raném věku

-        Pokračování v transpozici právních předpisů EU a zajišťování jejich lepší implementace

-        Financování ze strany EU

-        Sdílení osvědčených postupů

 

HOTREC se také zasazuje o to, aby:

 

 • Dostupnost zařízení: Členské státy by měly pracujícím rodičům usnadnit získávání oficiálních, kvalitních a cenově dostupných služeb péče o děti a/nebo starší osoby na přiměřený počet hodin (viz. tzv. barcelonské cíle - Barcelona Objectives). Dále je třeba připomenout, že péče o děti a/nebo starší osoby by měla být k dispozici i během víkendů a během večerních hodin (podniky v oblasti pohostinství poskytují služby 24 hodin denně/7 dní v týdnu).

 

 • Pobídky pro malé a střední podniky a mikro-podniky: Národní orgány by mohly poskytovat fiskální a/nebo administrativní pobídky malým a středním podnikům tak, aby podniky zaměstnávaly muže a ženy, kteří jsou např. dlouhodobě nezaměstnaní, nebo kteří potřebují „flexibilní uspořádání pracovní doby“ pro zlepšení rovnováhy mezi pracovním a osobním životem, s konečným cílem zvyšovat zaměstnanost.

 

 • Digitalizace služeb by měla být dále rozšiřována tak, aby bylo možné řešit administrativní formality online (např. rodiče by si nemuseli brát den volna na to, aby doručili nebo vyplnili tištěné formuláře).

 

 • Soukromý život – respektování soukromého života mimo pracovní dobu.

 

Závěrem se konfederace HOTREC a členové jednotlivých národních Asociací domnívají, že není zapotřebí žádné nové Směrnice. Směrnice 2010/18/EU stanovuje funkční minimální požadavky. V případě potřeby by měla být spíše vytvářena konkrétnější regulace na národní úrovni. HOTREC doufá, že instituce EU vezmou tyto argumenty v úvahu.

Staňte se členem Asociace hotelů a restaurací České republiky
CHCI SE STÁT ČLENEM

Chcete ušetřit na poplatcích OSA a Intergram? Chcete, aby Vaše ubytovací  a stravovací zařízení hrála první ligu? Chcete mít možnost připomínkovat zákony, jež ovlivňují Vaše podnikání? Potřebujete přihrát více klientů a více zviditelnit Vaše zařízení? Nechcete ztrácet čas vyhledáváním všech nových předpisů a zákonů? Chcete získat novou inspiraci a zkušenosti od svých kolegů?