Novinky

Stanovisko HOTREC k sílící stínové ekonomice v evropském pohostinství

Napsal/a Klára Stárek Zachariášová | 21.10.2014
Naše stanoviska

Riga, 17. října 2014

 

Stanovisko HOTREC k sílící stínové ekonomice

v evropském pohostinství

 

HOTREC1, obchodní asociace zastupující evropské odvětví pohostinství, sleduje s obavami rychlý nárůst stínové ekonomiky v pohostinství, která se často rozvíjí neregulovaně. Jak uvádí nejvlivnější distribuční internetové servery, v Evropě již tento trh představuje výrazně více nežli dvojnásobek stávajícího počtu hotelů a podobných organizací. Proto tento neregulovaný růst vyvolává v odvětví pohostinství obavy, zvláště pokud se týče základní potřeby existence rovných a spravedlivých podmínek hospodářské soutěže pro různé aktéry operující na trhu turistického ubytování.

 

Jelikož podmínky pro poskytování stínových služeb v pohostinství často nejsou regulované, konfederace HOTREC je toho názoru, že existují rizika také pro spotřebitele, obyvatele a další aktéry v odvětví cestovního ruchu, kteří by v podmínkách takto neregulovaného trhu nemuseli být schopni řádně uplatňovat svoje práva.

 

Pro nastolení spravedlivého hracího pole hospodářské soutěže v Evropě, pro zajištění alespoň minimální úrovně ochrany hostů bez ohledu na typ zvoleného turistického ubytování, stejně tak jako i pro zajištění toho, aby všechny typy ubytovacích zařízení byly na trhu měřeny a hodnoceny podobným způsobem, je konfederace HOTREC toho názoru, že by všichni aktéři poskytující turistické ubytování měli plnit následující požadavky:

 

1. Registrace "obchodní" činnosti

 

Všichni poskytovatelé turistického ubytování budou povinni nejprve získat registraci své obchodní činnosti, a se všemi poskytovateli bude po legislativní stránce zacházeno obdobně. Tím se zajistí, aby všechny činnosti probíhající v oblasti turistického ubytování byly formálně zanášeny do místních registrů. Národní / regionální požadavky týkající se otevírání nových ubytovacích zařízení budou rovněž dodržovány všemi typy turistických ubytovacích zařízení.

 

2. Spolehlivé statistiky

 

Spolehlivé turistické statistiky jsou pro všechny řídící subjekty i investory v oblasti cestovního ruchu nepostradatelné. Proto budou zajišťovány takové statistické údaje, včetně údajů o činnosti stínové ekonomiky v oblasti pohostinství, které jsou podobné údajům dostupným pro všechny ostatní typy turistického ubytování.

 

3. Obytné čtvrti - využívání pozemků

 

Všechny typy poskytovatelů turistického ubytování budou při žádostech o povolení provozní činnosti v obytných čtvrtích dodržovat podobné požadavky a procesy.

 

4. Práva sousedů

 

Veřejné instituce budou garantovat práva sousedů, která jsou někdy porušována z důvodu rychlého nárůstu stínové ekonomiky v oblasti pohostinství, a to zejména v případě velkoměst.

 

5. Hygiena a čistota

 

Minimální požadavky na hygienu a čistotu budou dodržovány dle místních/národních předpisů. Je to ve výsostném zájmu všech spotřebitelů ubytovávaných ve všech typech turistických ubytovacích zařízení.

 

6. Zdraví a bezpečnost

 

Pokud se týče zdraví a bezpečnosti, vyžaduje se minimálně, aby všichni operátoři dodržovali podobné základní požadavky kladené na zajišťování zdraví a bezpečnosti hostů, které budou dále přizpůsobeny specifickému typu budovy. Certifikace požární bezpečnosti by měla být u všech typů ubytování podmínkou.

 

7. Pokrmy & nápoje

 

Pokud podává poskytovatel turistického ubytování i pokrmy a/nebo nápoje, pak bude dodržovat stejná pravidla a procesy týkající se hygieny potravin & nápojů jako ostatní zpracovatelé nebo distributoři pokrmů & nápojů v regulovaném sektoru pohostinství.

 

Pokud jsou kterýmkoliv stínovým poskytovatelem v oblasti pohostinství podávány a prodávány alkoholické nápoje, pak by tito poskytovatelé měli dodržovat veškerá specifická pravidla, která musí splňovat i regulovaný sektor pohostinství.

 

8. Odpovědnost internetových platforem

 

Internetové platformy nabízející taková ubytovací zařízení, která pocházejí ze stínové ekonomiky v oblasti pohostinství, by měly být považovány za podobné všem dalším typům online cestovních kanceláří (OTAs). Podobně jako každý jiný typ OTAs by se i tyto online platformy měly podrobit srovnávacím testům čestných praktik při online distribuci vypracovaným konfederací HOTREC, stejně tak jako příslušné evropské a národní / místní legislativě.

 

9. Finanční závazky

 

Bude zajištěno, aby aktéři stínové ekonomiky v oblasti pohostinství i internetové platformy skutečně plnili svoje stávající finanční závazky na místní/regionální nebo národní úrovni. Průhlednost je v této věci nezbytností, podobně jako je tomu i u ostatních poskytovatelů služeb v cestovním ruchu. DPH se samozřejmě uplatňuje u téměř všech typů turistického ubytování v Evropě, a na stínovou ekonomiku pohostinství by se měl tento aspekt vztahovat také, neboť je na trhu turistického ubytování zdrojem obrovské konkurenční nerovnováhy. Navíc tam, kde jsou hotelovému sektoru na místní, regionální nebo národní úrovni předepisovány jakékoliv typy zákonných daní (městská daň, daň z lůžka, atd.), by se takové daně měly vztahovat i na všechny provozovatele turistického ubytování.

 

10. Poskytování informací

 

Pokud se týče poskytování informací o ubytovacím zařízení a souvisejících službách, budou pro všechny typy ubytování platit stejné povinnosti. Na serverech OTAs by měl být zdůrazněn jasný rozdíl mezi hotelovými a stínovými zařízeními v oblasti pohostinství s objektivním vysvětlením rozdílů mezi nimi, a to takovým způsobem, kterému spotřebitel jasně porozumí a přijme zodpovědnost za svoje rozhodnutí.

 

11. Životní prostředí

 

Kdekoli jsou sektoru pohostinství předepisována pravidla pro oblast ochrany životního prostředí, budou obdobně předepisována i veškerým dalším typům ubytování.

 

12. Ochrana spotřebitelských práv

 

Mělo by být zajištěno, aby byla práva spotřebitelů v případě všech typů smluv o turistickém ubytování (ať již se jedná o B-C nebo C-C) chráněna ve shodě s příslušnou evropskou Direktivou.

 

13. Přístupnost

 

Kdekoli jsou sektoru pohostinství ukládány povinnosti v oblasti přístupnosti, budou odpovídajícím způsobem předepisovány i veškerým dalším typům ubytování.

 

14. Kolektivní smlouvy

 

Kdekoli se organizace v pohostinství musí při zaměstnávání pracovníků řídit kolektivními smlouvami, také stínová ekonomika v pohostinství bude toto pravidlo dodržovat.

 

15. Registrace hostů

 

Stínová ekonomika v pohostinství by měla také splňovat předpisy týkající se registrace hostů, zvláště s ohledem na schengenské požadavky na registraci turistů platné pro oblast turistického ubytování.

 

16. Autorská práva

 

Stínová ekonomika v pohostinství by měla plnit stejné závazky týkající se autorských práv jako zbytek sektoru pohostinství.

 

17. Oficiální kontroly

 

Ve všech typech turistických ubytovacích zařízení budou přiměřeně prováděny oficiální kontroly plnění požadavků pro zabezpečení řádné implementace příslušných ustanovení.

 

Konfederace HOTREC pevně věří, že distribuční kanály v oblasti ubytování (online i offline) musí operovat pouze se zařízeními, která respektují výše uvedené požadavky kladené na zajištění spravedlivé hospodářské soutěže na trhu ubytování a také na ochranu spotřebitele.

 

Pohostinství je klíčovým pilířem cestovního ruchu, jako třetí nejsilnější společensko-hospodářské aktivity v rámci EU. Cestovní ruch má na ekonomiku celkově skutečně značný dopad, ať již ve formě útrat za ubytování, stravovací služby, dopravu, zábavu či ve formě nakupování apod. Tolerování (nebo neregulování) stínové ekonomiky v pohostinství může nejen snížit podíl odvětví na počtu pracovních příležitostí a na růstu v rámci Evropy, ale může také ovlivnit kvalitu celkové zkušenosti spotřebitele s cestováním, což může mít přímý dopad na další pod-sektory cestovního ruchu.

 

1 Konfederace HOTREC zastupuje sektor hotelů, restaurací a kaváren na evropské úrovni. Toto odvětví představuje celkem přibližně 1,8 milionu podniků, z nichž 99,5% jsou organizace malé a střední velikosti (91% z nich jsou mikro-podniky zaměstnávající méně než 10 osob). Tyto podniky vytvářejí přibližně 60% přidané hodnoty. Odvětví pohostinství jen v samotné EU zajišťuje přibližně 10 milionů pracovních příležitostí. Společně s dalšími turistickými odvětvími je tento sektor 3 největším průmyslovým odvětvím v Evropě. Konfederace HOTREC zastřešuje 42 národních asociací, které zastupují zájmy tohoto sektoru ve 27 různých zemích Evropy.

 

* * *

 

 

Stínová ekonomika v pohostinství

Komentář k "Schengenským ustanovením"

 

Jedním z akčních bodů, které si konfederace HOTREC stanovila v otázce stínové ekonomiky v pohostinství, byla i možnost připravit koncept dopisu adresovaného kompetentním veřejným institucím s poukázáním na neplnění schengenských ustanovení o stínových zařízeních v oblasti pohostinství.

 

Jako součást plnění tohoto akčního bodu zkoncipovala konfederace HOTREC níže uvedený komentář, který mohou naše národní asociace použít při svých setkáních s veřejnými orgány na národní úrovni.

 

Tento komentář můžete volně využívat, jak nejlépe uznáte za vhodné - například jej můžete přeformulovat do podoby dopisu, pokud to budete považovat za užitečné.

 

* * *

 

Zákonné požadavky kladené na hoteliéry a další turistická ubytovací zařízení:

 

Podle schengenského souboru právních norem (tzv. acquis), musí turistická ubytovací zařízení z bezpečnostních důvodů plnit povinnost registrování a uchovávání informací o totožnosti svých hostů (ID).

 

V článku 45 schengenského souboru právních norem acquis – "Úmluva o implementaci schengenské dohody ze 14. června 1985 uzavřené mezi vládami států Hospodářské unie zemí Beneluxu, Spolkové republiky Německo a Francie ve věci postupného rušení kontrol na společných hranicích" se výslovně uvádí toto 1:

 

"1. Smluvní strany se zavazují přijmout nezbytná opatření pro zajištění toho, aby:

 

(a) vedoucí pracovníci zařízení poskytujících ubytování nebo jejich zprostředkovatelé zajistili, aby ubytovávaní cizinci, včetně státních příslušníků dalších smluvních stran a členských států evropských společenství, s výjimkou jejich doprovázejících manželů nebo doprovázejících nezletilých osob či členů organizovaných turistických skupin, osobně vyplňovali a podepisovali registrační formuláře a potvrzovali svoji totožnost předložením platného průkazu totožnosti;

 

(b) vyplněné registrační formuláře byly uchovávány pro potřeby příslušných úřadů nebo jim byly zasílány v případech, kdy to takové instituce budou považovat za nutné z důvodu prevence hrozeb, vyšetřování trestných činů nebo objasňování okolností týkajících se pohřešovaných osob či obětí nehod, pokud to národní legislativa nepředepisuje jinak."

 

Doporučení národním asociacím HOTREC:

 

Doporučení národním asociacím pro případ jednání s veřejnými orgány v otázce stínové ekonomiky v oblasti pohostinství (a v otázce schengenských ustanovení):

 

  • Zmiňte se o schengenském ustanovení, které z bezpečnostních důvodů ukládá hoteliérům a dalším turistickým ubytovacím zařízením povinnost registrovat hosty a uchovávat informace o totožnosti hostů.

 

  • Zmiňte se o skutečnosti, že tento nový typ privátních ubytovacích zařízení, která jsou pronajímána prostřednictvím online platforem jako je Airbnb a další, nerespektuje tuto povinnost, která je výslovně zmiňována v schengenském acquis jako závazný požadavek kladený na turistická ubytovací zařízení.

 

  • Zmiňte se o skutečnosti, že neplnění tohoto požadavku ze strany tohoto nového typu stínových ubytovacích zařízení může členským státům přinášet další bezpečnostní problémy: teroristé, překupníci drog a další zločinci by mohli dávat přednost ubytování v takovémto typu privátních ubytovacích zařízení, neboť jsou si vědomi toho, že po nich nebude žádáno prokázání totožnosti a/nebo nebudou uchovávány informace o jejich totožnosti.

 

  • Případně příslušným orgánům navrhněte, aby toto ustanovení rozšířily také na stínová ubytovací zařízení, či aby lépe vyžadovaly plnění takovýchto ustanovení také ze strany provozovatelů stínových ubytovacích zařízení.

 

  • Kromě výše uvedeného nedodržování tohoto typu administrativních požadavků rovněž prohlubuje konkurenční výhodu stínových poskytovatelů v porovnání se standardními ubytovacími zařízeními.

 

1 Tuto úmluvu zatím podepsalo Rakousko, Belgie, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Německo, Řecko, Maďarsko, Island, Itálie, Lotyšsko, Litva, Lucembursko, Malta, Nizozemí, Norsko, Island, Polsko, Portugalsko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko a Švýcarsko.

 

* * *

 

 

 

111 Boulevard Anspach Box 4 • 1000 Brussels Belgium • Tel +32 (0)2 513 63 23 • Fax +32 (0)2 502 41 73 • Hotrec@hotrec.eu • www.hotrec.eu HOTREC® aisbl - BCE 0451.258.945

 

 

 

Staňte se členem Asociace hotelů a restaurací České republiky
CHCI SE STÁT ČLENEM

Chcete ušetřit na poplatcích OSA a Intergram? Chcete, aby Vaše ubytovací  a stravovací zařízení hrála první ligu? Chcete mít možnost připomínkovat zákony, jež ovlivňují Vaše podnikání? Potřebujete přihrát více klientů a více zviditelnit Vaše zařízení? Nechcete ztrácet čas vyhledáváním všech nových předpisů a zákonů? Chcete získat novou inspiraci a zkušenosti od svých kolegů?