Novinky

Stanovisko HOTREC x AHR ČR k Nařízení Evropské komise o akrylamidech

Napsal/a Klára Stárek Zachariášová | 17.4.2018
Naše stanoviska

dopis AHR adresovaný ministrovi zemědělství:

 

 Věc: Rozpravy na úrovni EU týkající se stanovení maximálních limitů obsahu akrylamidu v potravinách

 Vážený pane ministře,

Dne 11. dubna 2018 vstoupilo v platnost nové Nařízení Evropské komise 2017/2158, kterým se „stanovují zmírňující opatření a referenční úrovně pro snižování výskytu akrylamidů v potravinách“. Toto nové Nařízení bude pohostinským podnikům ukládat povinnost realizovat opatření směřující ke snižování obsahu akrylamidu v potravinách.

 Prostřednictvím naší evropské zastřešující organizace HOTREC1 se Asociace hotelů a restaurací ČRpodílela na přípravě zmírňujících opatření zmiňovaných v Nařízení Komise, jelikož naše odvětví vždy jednalo v otázkách týkajících se zdraví veřejnosti zodpovědně. Domníváme se, že toto nové Nařízení Komise, jakkoliv je již nyní pro mnoho podniků v oblasti pohostinství poměrně složité a nákladné na realizaci, přispěje pozitivně ke snižování obsahu akrylamidu v potravinách.

 Asociace hotelů a restaurací ČRje však nesmírně a nepříjemně překvapena tím, že i když nové Nařízení Evropské komise právě vstoupilo v platnost, Komise zahájila se členskými státy EU rozpravy o potřebě stanovit závazné maximální limity akrylamidu v potravinách, aniž by počkala na vyhodnocení výsledků nového Nařízení. Tímto krokem vysílá alarmující signál směrem k pohostinským podnikům v České republice které již tak čelí náročnému úkolu zavést nová povinná opatření stanovená Nařízením Evropské komise.

 Dopad nového Nařízení Komise 2017/2158 týkající se hladin akrylamidu v potravinách by měl být skutečně nejprve vyhodnocen ještě předtím, nežli budou podniknuty jakékoliv další regulační kroky. Proto Vás vyzýváme, abyste zajistil/a, aby tyto rozpravy na evropské úrovni nevedly k přijetí žádného nového evropského právního předpisu, který by doplňoval nedávno přijaté Nařízení Komise 2017/2158.

 Jakákoli další evropská regulační iniciativa v této oblasti by byla v rámci sektoru pohostinství vysoce kontraproduktivní. Nové Nařízení Evropské komise by se stalo zbytečným (a taková iniciativa by byla rovněž demotivací při jeho provádění), dramaticky by se zvýšilo zatížení podniků v pohostinství a mohlo by dojít k ohrožení hospodářského přínosu tisíců podniků působících v tomto sektoru. A konečně by taková iniciativa byla rovněž negativně vnímána samotnými pohostinskými podniky, které jsou již nyní toho názoru, že evropské právní předpisy zaměřené na restaurace často překračují meze principu subsidiarity.

 S přihlédnutím k důležitosti odvětví pohostinství pro ekonomiku České republiky zejména pokud jde o vytváření pracovních míst, si dovolujeme počítat s Vaší zásadní podporou.

 

S úctou,

Václav Stárek

Prezident, Asociace hotelů a restaurací ČR

 

stanovisko HOTREC a AHR ČR k samotnému Nařízení EK o akrylamidech

 Stanovisko k Nařízení EK o akrylamidech

 

 

Staňte se členem Asociace hotelů a restaurací České republiky
CHCI SE STÁT ČLENEM

Chcete ušetřit na poplatcích OSA a Intergram? Chcete, aby Vaše ubytovací  a stravovací zařízení hrála první ligu? Chcete mít možnost připomínkovat zákony, jež ovlivňují Vaše podnikání? Potřebujete přihrát více klientů a více zviditelnit Vaše zařízení? Nechcete ztrácet čas vyhledáváním všech nových předpisů a zákonů? Chcete získat novou inspiraci a zkušenosti od svých kolegů?